Tuyển tập đề thi toán tuyển sinh CĐ-ĐH

Tài liệu tuyển tập đề thi toán trong kỳ thi tuyển sinh CĐ- ĐH của các trường Cao đẳng- Đại học tại Tp. HCM, dành cho các bạn thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh tham khảo. Các quan điểm khác của nó được miêu tả trong Triết học toán. Do khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều khoa học, toán học được mệnh danh là "ngôn ngữ của vũ trụ". Chuyên gia trong lĩnh vực toán học được gọi là nhà toán học | Nguyễn Phú Khánh - Đà Lạt http CAO ĐẲNG Sư PHAM CHÍ MINH - 1996 Câu I Cho hàm sô y 2x 1 c x 2 1. Khâo sât vâ vẽ đổ thị C 2. CMR y -x m cât C tâi 2 điẽm phân biẽt Càu II í 0 x 3 Cho x y thổâ mân S l 0 y 4 Tìm MàxẲ 3 - x 4 - y 2x 3y Càu III Tính diẽn tích hình hữu hân chân bôi đường cong âx y2 ày x2 à cho trước Câu IV â Cho 2 đường tron C x2 y2 -1 0 Cm x2 y2 - 2 m 1 x 4my - 5 0 1. Tìm quĩ tích tâm Cm khi m thây đôi 2. CMR Co 2 đường tron Cm tiếp xuc C ứng vôi 2 giâ trị củâ m Câu IV b Cho tứ diẽn ABCD 1. CMR Câc đường thâng noi moi đĩnh vời trong tâm củâ mât đoi diẽn đong qui tâi G 2. CMR Hình chop đĩnh G vời đây lâ câc mât củâ tứ diẽn co thẽ tích bâng nhâu. Edited by http 1 Nguyễn Phú Khánh - Đà Lạt http CAO ĐẲNG HAI QUAN - 1996 Câu I 1. Kháo sát vá về đo thị hám so f X x2 - 3x 1 ỉ x Tìm á đề đo thị cUá f x cát đo thị hám so g x á 3á2 - 3áx hoánh độ dứơng Cáu II 2. â tâi bâ điểm phân biệt vôi 1. Giâi vâ biện luân theo thâm sô m phương trình sâu 1 x x 1 - -ựm 1 -ựm --- ỉ Ị 1 Vm 1 -Vm 2. Giái phứơng trình 2x - 1 Cáu III VxH V3x - 2 1. GPT 1 - cos2x 1 cos2x 2. Cho A ABC thôâ 1 - cos3x 1 - sin3x r 1 1 sin2 A 1 sinB yỵ 1 sinC y 27. Chứng minh tam giác ABC đều . Câu IV Cho mât câu co PT x điếm M trện mât câu sâo cho khoâng câch từ M đến mât phâng P lâ ngân nhât Câu Vâ - 3 2 y 2 2 z - 1 2 9 vá mát pháng P x 2y 2z 11 0. Tìm Cho In 1 e x I dx vơi n 2 3 4 2n 0 5 1 - x 1. Tính l2 n 2. Chứng minh I vôi n 3 4 . n 12 Cáu Vb x2 1. CMR vôi moi x dương thì 1 - -2- cosx Tìm m đề cos2 2x - 8sinxcosx - 4m 3 0 Vx G V 1 Y 1 A n 0 n 4 Edited by http 2 Nguyễn Phú Khánh - Đà Lạt http CAO ĐẲNG Sư PHAM CHÍ MINH - 1997 Câu I Cho C y x2 - m m 1 x m3 1 x - m 1. Khâo sât vâ vẽ đổ thị khi m 1 2. CMR Vm hâm sô luổn cổ CĐ CT. Tìm quĩ tích câc điẽm CĐ CT. Câu II Cho hệ BPT y - x2 - x - 1 0 y - 2 x 1 - 1 0 1. Giâi hệ khi y 2 2. Tìm tất câ nghiệm nguyện cUâ hệ. Câu III n Tính I ỉ eo .dx 6 - 5sinx sin2x

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.