Cơ sở viễn thông_ Chương 3

Tài liệu tham khảo Môn kỹ thuật viễn thông, học phần Cơ sở viễn thông_ Chương " Các hệ tuyến tính" dành cho các sinh viên, học viên đang theo học ngành công nghệ viễn thông. | Cơ Sở Viễn Thông Phạm Văn Tấn Chương III CÁC HỆ TUYẾN TÍNH ĐẠI CƯƠNG. HÀM HỆ THỐNG. HÀM CHUYỂN PHỨC COMPLEX TRANSFER FUNTION . CÁC MẠCH LỌC. CÁC LỌC THỰC TẾ. CÁC LỌC TÁC ĐỘNG. TÍCH CỦA THỜI GIAN VÀ KHỔ BĂNG. Công suất và năng lượng. PHÂN TÍCH PHỔ. Trang Cơ Sở Viễn Thông Phạm Văn Tấn I. ĐẠI CƯƠNG Một hệ thống là một tập hợp những định luật liên kết một hàm thời gian ở ngỏ ra với mỗi hàm thời gian ơ ngỏ vào. Sơ đồ khối biểu diễn một hệ thống vẽ ở hình 3. 1. r t s t ------- Hình - Input hay nguồn tin r t . - Output hay đáp ứng của nguồn tin s t . Cấu trúc vật lý thực tế của hệ xác định hệ thức chính xác giữa r t và s t . Sự liên hệ giữa Input và Ouput được dùng ký hiệu là mũi tên một chiều. r t s t Nếu hệ là một mạch điện r t có thể là điện thế hoặc dòng điện và s t có thể là điện thế hoặc dòng điện được đo bất kỳ nơi đâu trong mạch. Một hệ được nói là Chồng chất Superposition nếu đáp ứng do tổng các tín hiệu vào là tổng của các đáp ứng riêng tương ứng. Nghĩa là nếu s1 t là đáp ứng của r1 t và s2 t là đáp ứng của r2 t thì đáp ứng của r1 t r2 t là s1 t s2 t . Nếu r1 t s1 t r2 t s2 t Thì r1 t r2 s- t s2 t Một khái niệm liên quan đến tính chồng chất là sự tuyến tính. Giả sử r1 t s1 t và r2 t s2 t . Hệ thống được nói là tuyến tính nếu hệ thức sau đây được giữ đúng với mọi trị giá của các hằng a và b t t t t Một hệ thống được nói là Không đổi theo thời gian Time invariant nếu đáp ứng của một tín hiệu vào không phụ thuộc vào thời điểm mà tín hiệu đó tác động lên hệ. Một thời trễ Time shift trong tín hiệu vào sẽ gây ra một thời trễ bằng như vậy trong đáp ứng của nó Nếu r t s t Thì r t -10 s t -10 với mọi to thực. Một điều kiện đủ cho một mạch điện không đổi theo thời gian là các thành phần của nó có trị giá không đổi với thời gian giả sử các điều kiện đầu không đổi . Đó là điện trở tụ và cuộn cảm. II. HÀM HỆ THỐNG Để đặc trưng hóa một hệ thống tuyến tính không đổi theo thời gian ta có thể dùng một phương pháp rất đơn giản. Thay vì cấn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.