Cơ sở viễn thông_ Chương 7

Tài liệu tham khảo Môn kỹ thuật viễn thông, học phần Cơ sở viễn thông_ Chương "Viễn thông số" dành cho các sinh viên, học viên đang theo học ngành công nghệ viễn thông. | Cơ Sở Viễn Thông Phạm Văn Tấn Chương VII VIỄN THÔNG SỐ ĐẠI CƯƠNG. CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG Tự SỐ ADC ANALOG-DIGITAL CONVERTER . CHUYỂN ĐỔI SỐ-TƯƠNG Tự DAC DIGITAL ANALOG CONVERTER . VIỄN THÔNG MÃ HOÁ CODED COMMUNICATION . BIẾN ĐIỆU MÃ XUNG- PCM PULSE CODE-MODULATION . LƯỢNG TỬ HOÁ KHÔNG ĐỀU ĐẶN NONUNIFORM QUANTIZATION . KỸ THUẬT BIẾN ĐIỆU LUÂN PHIÊN ALTERNATE MODULATION TECHNIQUES . NHIỄU LưỢnG Tử QUANTIZATION NOISE . GIỚI THIỆU VỀ MÃ HOÁ ENTROPY VÀ NÉN DỮ LIỆU. GIỚI THIỆU VỀ SỬA LỖI TIẾP CHUYỂN FORWARD ERROR CORRECTION . Trang VII. 1 Cơ Sở Viễn Thông Phạm Văn Tấn ĐẠI CƯƠNG Trong các chương trước ta đã nói về sự truyền các tín hiệu analog. Sóng mang được dùng là một sinusoid liên tục AM FM và PM hoặc một hàm thời gian rời rạc biến điệu xung . Chương này ta thêm một kỹ thuật truyền khác. Tín hiệu được truyền bây giờ trở thành một thanh phaăn của một hệ rời rạc. Như vậy thay vì truyền những trị điện thế liên tục ta tập trung vào một tập hợp hữu hạn các trị rời rạc. Trước nhất ta xem sự truyền của một danh mục các số. Danh mục này có thể là kết quả từ sự lấy mẫu một hàm thời gian liên tục hoặc tin tức gốc có thể có dạng một danh mục. Tính chất cơ bản của một hệ viễn thông digital là những số trong danh mục có thể chỉ lấy những trị rời rạc. Nhiều tín hiệu đã có dạng một danh mục các số lấy ra từ một tập hợp hữu hạn. Thí dụ thời gian của ngày nếu ta làm tròn giây hay phút số lượng của một hạng mục nào đó được sản xuất trong mỗi giờ thí dụ số xe thông tin được phát ra bởi computer. Tín hiệu analog có thể được truyền theo những kỹ thuật digital. Khi đó nhất thiết tín hiệu analog cần phải chuyển đổi thành tín hiệu số. Sự đổi qui cách từ analog thành digital được thực hiện nhờ ADC Analog to Digital Converter . I. CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG Tự SỐ ADC analog-digital converter Bước thứ nhất để chuyển đổi một tín hiệu analog liên tục thành dạng digital là đổi tín hiệu thành một danh mục các số. Điều này được thực hiện bằng cách lấy mẫu hàm thời gian . Danh mục các số kết quả biểu diễn cho những

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    127    3    16-06-2024
381    6    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.