Cơ sở viễn thông

Tài liệu tham khảo Môn kỹ thuật viễn thông, học phần Cơ sở viễn thông_ " Những cặp biến đối Fourier" dành cho các sinh viên, học viên đang theo học ngành công nghệ viễn thông. | Cơ sở viễn thông Phạm Văn Tấn NHỮNG CẶP BIẾN ĐỔI FOURIER 1. NHỮNG TÍNH CHẤT TỔNG QUÁT s f p s t e -j 2fdt s t S f eeứ 2nftdf Function Fourier transform s t-to e -j f S f ee 2f ts t S f-fo ds dt 1 S f - fo S f 0 1 r s r dr J-W j 2nfS f r t s t s f j 2nf r t s t R f S f s at 1 t s - a a 1S f a a S af Trang i Phạm Văn Tấn Cơ sở viễn thông_ CẶP BIẾN ĐỔI CHUYÊN BIỆT Funtion Fourier Tranform e - atU t te-atU t e-at2 kl sin at nt H T 0 otherwise - t I I 1 - T t T 0 otherwise e a t sgn t ỗ t 1 e j2nfot cos2nf0t sin2nf0t U t ---ù a 0 a j 2nf -----1 9 a 0 a j 2nf 2 n exP a í a 0 I a I In f2 1 Á 0 2n 2n sin 2nT 2nfT sin2 nfT Tn f2 ar-rnf 1 jn 1 s f s .f - f0 I b f - f0 S f 0 j k f f0 -S .f - f0 IS f jf Trang ii Cơ Sở Viễn Thông Phạm Văn Tấn MỤC LỤC CHƯƠNG I. TIN TỨC VÀ HỆ THÔNG THÔNG TIN. I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ĐIỆN TƯ II. PHÂN LOẠI CÁC NGUỒN TIN TỨC VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN. III. SÓ NG XÁC ĐỊNH VÀ SÓNG NGẪU NHIÊN. IV. SƠ ĐỒ KHỐI MỘT HỆ VIỄN THÔNG. 1. KHỐI XỬ LÝ TÍN HIỆU 2. KHỐI SÓNG MANG 3. CÁC KÊNH TRUYỀN V. SỰ PHÂN CHIA CÁC VÙNG TẦN SỐ FREQUENCY ALLOCATIONS . VI. SỰ TRUYỀN SÓNG ĐIỆN TỪ. VII. sỰ đo tin Tức. VIII. CÁC HỆ THÔNG TIN LÝ TƯỞNG. IX. MÃ HÓA CODING . CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH TÍN HIỆU. I. XEM LẠI CHUỖI FOURRIER. 1. MỘT HÀM BẤT KỲ S T CÓ THỂ ĐƯỢC VIẾT DẠNG LƯỢNG GIÁC . 2. DÙNG CÔNG THỨC EULER CÓ THỂ ĐƯA DẠNG S T Ở TRÊN VỀ DẠNG GỌN HƠN DẠNG HÀM MŨ PHỨC . II. PHỔ VẠCH. III. BIẾN ĐỔI FOURRIER IV. CÁC HÀM KỲ DỊ SINGNLARITY FUNCTIONS . 1. VÍ DỤ 4. BIẾN ĐỔI FOuRrIER của hàm cổng GaTiNG function 2. HÀM XUNG LỰC IMPULSE . 3. HÀM NẤC ĐƠN VỊ UNIT StEp function . V. PHÉP CHỒNG CONVOLUTION II. 14 VI. PHÉP CHỒNG ĐỒ HÌNH GRAPHICAL CONVOLUTION . II. 18 VII. ĐỊNH LÝ PASEVAL VIII. NHỮNG TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURRIER 1. THỰC ẢO - CHẲN LẺ. 2. DỜI THỜI GIAN TIME SHIFT . 3. DỜI TẦN SỐ FREQUENCY SHIFT . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    17    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.