Câu hỏi ôn tập kiểm tra GHK 2-2008-2009

1. Định nghĩa lượng tử (quantum) và biểu thức năng lượng lượng tử? Hãy tìm bước sóng của photon phát ra khi điện tử từ mức năng lượng eV về mức năng lượng . 2. Định nghĩa mét chuẩn theo ánh sáng như thế nào? 3. Phổ của ánh sáng thấy được? (tính theo nm) 4. Định nghĩa của góc khối? ứng dụng của nó? 5. Định nghĩa hệ số hiệu suất K? (chú ý người ta ngầm hiểu FR = 90% công suất cần cho nguồn sáng. TD: Một bóng đèn tròn 40W phát ra FP = 400. | ĐHBK Tp HCM BMĐT Câu hỏi ôn tập kiểm tra GHK 2-2008-2009 Môn học QUANG ĐIỆN TỬ 1. Định nghĩa lượng tử quantum và biểu thức năng lượng lượng tử Hãy tìm bước sóng của photon phát ra khi điện tử từ mức năng lượng eV về mức năng lượng . 2. Định nghĩa mét chuấn theo ánh sáng như thế nào 3. Pho của ánh sáng thấy được tính theo nm 4. Định nghĩa của góc khối ứng dụng của nó 5. Định nghĩa hệ số hiệu suất K chú ý người ta ngầm hiểu FR 90 công suất cần cho nguồn sáng. TD Một bóng đèn tròn 40W phát ra FP 400 Im thì FR x 40W 36 W suy ra K 400lm 36 W 11 lm W 6. Một bóng đèn tròn 40W phát ra 500 Im. Tìm hệ số hiệu suất K của nó 7. Một bóng đèn huỳnh quang 40W phát ra 4000 lm. Tìm hệ số hiệu suất K của nó 8. Các định nghĩa về năng lượng bức xạ và quang năng cường độ bức xạ và cường độ sáng. 9. Đồ thị cường độ bức xạ 10. Các biểu thức cường độ bức xạ của nguồn sáng điểm Lambert và lũy thừa 11. Quan hệ giữa cường độ bức xạ và thông lượng 12. Định luật bình phương nghịch đảo Người ta đo được 40 lm m2 từ nguồn sáng đèn tròn đến chỗ đo là 2 m. Giá trị E bằng bao nhiêu nếu khoảng cách từ nguồn sáng đến điểm cần biết là 13. Định nghĩa OTF và khẩu độ số NA 14. Một ánh đèn flash chiếu thành hình tròn đường kính lên tường cách nguồn sáng là . Tính góc khối với phương trình chính xác và xấp xỉ. Tính sai số. 15. Một ánh đèn flash 5W cho FP 65lm chiếu sáng thành hình tròn đường kính 3m ở cách nguồn sáng là 30m. Hãy tìm cường độ sáng I 16. Một bộ thu quang có mặt thu hình tròn đường kính 2mm cách nguồn sáng 10mm. Nguồn sáng có I0 200mcd. Tính thông lượng mà bộ thu nhận được và OTF khi nguồn sáng là a Nguồn Lambert b Nguồn lũy thừa với n 6. 17. Trình bày nguyên tắc hình thành hiện tượng điện quang trong LED. 18. Làm thế nào có thể chế tạo được các LED có màu khác nhau 19. Bức xạ được phát ra bởi LED nằm trong vùng nào của phO điện từ 20. Đặc tuyến Volt-Ampere của LED. 21. So sánh LED và diode tiếp xúc PN so sánh với các mục cấu tạo đặc tính điện dựa trên các tham

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.