Đo công suất và điện năng

pháp vôn kế và ampe-kế: Với 2 cách mắc: mắc rẻ dài (vôn kế mắc trước, ampe-kế mắc sau): Công suất của tải PL=IlVL= VIL-RaIL2 = – . A. Để kết quả đo chính xác : Ra → 0. mắc rẻ ngắn (vôn kế mắc sau, ampe-kế mắc trước): Công suất của tải PL= VI – VIv = – . V. Để kết quả đo chính xác : Rg → ∞ | . Đo công suất và điện năng công suất một chiều. công suất xoay chiều một pha. công suất tải ba pha. công suất phản kháng. điện năng. hệ số công suất. tần số. công suất một chiều mắc rẻ dài mắc rẻ ngắn pháp vôn kế và ampe-kế: Với 2 cách mắc: mắc rẻ dài (vôn kế mắc trước, ampe-kế mắc sau): Công suất của tải PL=IlVL= VIL-RaIL2 = – . A. Để kết quả đo chính xác : Ra → 0. mắc rẻ ngắn (vôn kế mắc sau, ampe-kế mắc trước): Công suất của tải PL= VI – VIv = – . V. Để kết quả đo chính xác : Rg → ∞ pháp đo dùng watt-kế Độ lệch của cơ cấu đo được xác định như sau: α = kIlIa mà Ia= E/(Rs+R2) nên α = kIl E/(Rs+R2).Vậy α phụ thuộc vào công suất tải Pl = IlVl . Điểm chung của cuộn dòng và cuộn áp có thể mắc trước () hoặc sau watt-kế (), khi mắc trước sai số sẽ do dòng điện đi qua cuộn dòng, còn mắc sau sai số do dòng điện đi qua cuộn áp. Vậy để sai số bé điện trở cuộn dòng phải nhỏ hoặc điện trở nối tiếp cuộn áp phải lớn tuỳ theo cách mắc dây. Trong trường hợp watt-kế quay ngược chiều, ta đổi 2 đầu cuộn dòng hoặc 2 đầu cuộn áp. công suất AC một pha 3 ampe-kế: 3 vôn kế Trong cách đo dùng 3 ampe-kế, để kết quả đo chính xác ampe-kế phải có Ra→0, còn trong cách đo dùng 3 vôn kế để kết quả đo chính xác vôn kế phải có Rg→∞. Cách đo dùng 3 vôn kế thật sự chỉ cần 1 vôn kế kết hợp 2 khóa điện K và K’ như hình trên. watt-kế điện động Cách mắc watt-kế giống như đo công suất tải DC. Điện áp v và dòng điện i của tải có dạng: v = Vmsinωt ; i = Imsin(ωt+φ); dòng iv đi qua cuộn áp watt-kế: iv = Vmsin(ωt+φv)/Zv = Ivsin(ωt+φv). Góc lệch α của kim tỉ lệ với moment quay trung bình: α = K1ImIvcos(φ- φv) = K2ImVmcos(φ- φv) . Nếu φv = 0 thì α = KP: công suất của tải được xác định bởi góc quay của kim chỉ thị của watt-kế. Nếu φv ≠ 0 như vậy sẽ có sai số tạo ra do sự lệch pha giữa điện áp v và dòng điện iv qua cuộn áp của | . Đo công suất và điện năng công suất một chiều. công suất xoay chiều một pha. công suất tải ba pha. công suất phản kháng. điện năng. hệ số công suất. tần số. công suất một chiều mắc rẻ dài mắc rẻ ngắn pháp vôn kế và ampe-kế: Với 2 cách mắc: mắc rẻ dài (vôn kế mắc trước, ampe-kế mắc sau): Công suất của tải PL=IlVL= VIL-RaIL2 = – . A. Để kết quả đo chính xác : Ra → 0. mắc rẻ ngắn (vôn kế mắc sau, ampe-kế mắc trước): Công suất của tải PL= VI – VIv = – . V. Để kết quả đo chính xác : Rg → ∞ pháp đo dùng watt-kế Độ lệch của cơ cấu đo được xác định như sau: α = kIlIa mà Ia= E/(Rs+R2) nên α = kIl E/(Rs+R2).Vậy α phụ thuộc vào công suất tải Pl = IlVl . Điểm chung của cuộn dòng và cuộn áp có thể mắc trước () hoặc sau watt-kế (), khi mắc trước sai số sẽ do dòng điện đi qua cuộn dòng, còn mắc sau sai số do dòng điện đi qua cuộn áp. Vậy để sai số bé .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.