Chương trình đo điện_ Chương 7

Tài liệu chương trình đo điện_ Chương " Vôn kế số" dành cho các bạn học sinh sinh viên đang theo học các ngành điện- điện tử tham khảo. | Chương 7: Vôn kế số lại kiến thức về kỷ thuật số. tích phân hai độ dốc. sóng mạch tích phân hai độ dốc. đồ khối vôn kế số. dụ. tích phân hai độ dốc sóng mạch tích phân hai độ dốc đồ khối vôn kế số dụ Trong mạch tích phân 2 độ dốc, tín hiệu xung vuông điều khiển có t1= 1280 xung clock, biết tần số xung clock là 200kHz. Nếu t2 tương ứng với 1000 xung clock khi điện áp cần đo là Vi = 1V. Hãy tính trị giá nguồn dòng IR khi R5 = 10kΩ, C1= 0,1μF. Giải: Ii = Vi/R5 = 1V/10kΩ = 100μA . Chu kỳ xung clock T = 1/f = 1/200kHz = 5μs. Thời gian t1 = 5μs x 1280 = 6,4ms. Đối với tụ ta có: C = It/V. Điện áp V0 = Iit1/C1 = 100μA x 6,4ms/ 0,1μF = 6,4V. Thời gian t2 = 5μs x 1000 = 5ms. Nguồn dòng IR do C1 xả điện trong thời gian t2 : IR = C1V0/t2 = 0,1μF x 6,4V/5ms = . | Chương 7: Vôn kế số lại kiến thức về kỷ thuật số. tích phân hai độ dốc. sóng mạch tích phân hai độ dốc. đồ khối vôn kế số. dụ. tích phân hai độ dốc sóng mạch tích phân hai độ dốc đồ khối vôn kế số dụ Trong mạch tích phân 2 độ dốc, tín hiệu xung vuông điều khiển có t1= 1280 xung clock, biết tần số xung clock là 200kHz. Nếu t2 tương ứng với 1000 xung clock khi điện áp cần đo là Vi = 1V. Hãy tính trị giá nguồn dòng IR khi R5 = 10kΩ, C1= 0,1μF. Giải: Ii = Vi/R5 = 1V/10kΩ = 100μA . Chu kỳ xung clock T = 1/f = 1/200kHz = 5μs. Thời gian t1 = 5μs x 1280 = 6,4ms. Đối với tụ ta có: C = It/V. Điện áp V0 = Iit1/C1 = 100μA x 6,4ms/ 0,1μF = 6,4V. Thời gian t2 = 5μs x 1000 = 5ms. Nguồn dòng IR do C1 xả điện trong thời gian t2 : IR = C1V0/t2 = 0,1μF x 6,4V/5ms = . | Chương 7: Vôn kế số lại kiến thức về kỷ thuật số. tích phân hai độ dốc. sóng mạch tích phân hai độ dốc. đồ khối vôn kế số. dụ. tích phân hai độ dốc sóng mạch tích phân hai độ dốc đồ khối vôn kế số dụ Trong mạch tích phân 2 độ dốc, tín hiệu xung vuông điều khiển có t1= 1280 xung clock, biết tần số xung clock là 200kHz. Nếu t2 tương ứng với 1000 xung clock khi điện áp cần đo là Vi = 1V. Hãy tính trị giá nguồn dòng IR khi R5 = 10kΩ, C1= 0,1μF. Giải: Ii = Vi/R5 = 1V/10kΩ = 100μA . Chu kỳ xung clock T = 1/f = 1/200kHz = 5μs. Thời gian t1 = 5μs x 1280 = 6,4ms. Đối với tụ ta có: C = It/V. Điện áp V0 = Iit1/C1 = 100μA x 6,4ms/ 0,1μF = 6,4V. Thời gian t2 = 5μs x 1000 = 5ms. Nguồn dòng IR do C1 xả điện trong thời gian t2 : IR = C1V0/t2 = 0,1μF x 6,4V/5ms = 128μA | Chương 7: Vôn kế số lại kiến thức về kỷ thuật số. tích phân hai độ dốc. sóng mạch tích phân hai độ dốc. đồ khối vôn kế số. dụ. tích phân hai độ dốc sóng mạch tích phân hai độ dốc đồ khối vôn kế số dụ Trong mạch tích phân 2 độ dốc, tín hiệu xung vuông điều khiển có t1= 1280 xung clock, biết tần số xung clock là 200kHz. Nếu t2 tương ứng với 1000 xung clock khi điện áp cần đo là Vi = 1V. Hãy tính trị giá nguồn dòng IR khi R5 = 10kΩ, C1= 0,1μF. Giải: Ii = Vi/R5 = 1V/10kΩ = 100μA . Chu kỳ xung clock T = 1/f = 1/200kHz = 5μs. Thời gian t1 = 5μs x 1280 = 6,4ms. Đối với tụ ta có: C = It/V. Điện áp V0 = Iit1/C1 = 100μA x 6,4ms/ 0,1μF = 6,4V. Thời gian t2 = 5μs x 1000 = 5ms. Nguồn dòng IR do C1 xả điện trong thời gian t2 : IR = C1V0/t2 = 0,1μF x 6,4V/5ms = 128μA

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.