Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Be warned that this test is harder than the MCSE or CNE exams. However, it has some overlapping material with the Networking Technologies exam by Novell or the Networking Essentials exam by Microsoft. I would highly recommend that you take these exams before even considering the CCNA exam. If you do not have a solid understanding of the essentials of networking, you will be throwing away $100.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    442    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.