Lecture 1: TỔNG QUAN-SỐ NHỊ PHÂN, MỨC LOGIC

Trong 1 hệ nhị phân, một kí số 1 hay 0 gọi là một bit Trong mạch số, hai mức điện áp khác nhau được dùng để biểu diễn hai bit 1 và 0 Thông thường, điện áp cao biểu diễn bit 1, và điện áp thấp biểu diễn bit 0. Hệ thống như vậy gọi là positive logic Tập hợp các bit được goi là mã (code), biễu diễn số, kí tự, mã lệnh | Lecture 1: TỔNG QUAN Biên soạn: Bùi Quốc Bảo (Base on Floyd, Pearson Ed.) NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUAN HỆ THỐNG SỐ ĐẾM ĐẠI SỐ BOOLEAN VÀ MẠCH TỔ HỢP HỆ TỔ HỢP CÁC PHÉP TÍNH SỐ HỌC VI MẠCH LSI CÁC VI MẠCH SỐ LẬP TRÌNH ĐƯỢC HỆ TUẦN TỰ MÁY TRẠNG THÁI THIẾT KẾ HỆ TUẦN TỰ ĐỒNG BỘ SÁCH THAM KHẢO KỸ THUẬT SỐ 1 (NGUYỄN NHƯ ANH) THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ DIGITAL FUNDAMENTAL (FLOYD, PEARSON Ed.) SỐ NHỊ PHÂN, MỨC LOGIC Hệ thống số thường dùng là hệ thập phân dùng 10 kí số:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Hệ nhị phân chỉ sử dụng 2 kí số là 0 và 1 Trong hệ thống số, logic 1 cũng được gọi là HIGH (mức cao) và logic 0 được gọi là LOW (mức thấp) TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ VÀ SỐ Tín hiệu tương tự chứa đựng dữ liệu liên tục TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ VÀ SỐ Tín hiệu số là tập hợp các giá trị rời rạc. Các giá trị này là giá trị của tín hiệu tương tự tại các thời điểm lấy mẫu khác nhau. TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ VÀ SỐ Ví dụ về một hệ thống tương tự (analog) TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ VÀ SỐ Ví dụ về một hệ thống số (digital) mV 125 375 625 875 250 0 500 750 1000 Analog signal Digital signal TÍN HIỆU SỐ Binary digit: Trong 1 hệ nhị phân, một kí số 1 hay 0 gọi là một bit Trong mạch số, hai mức điện áp khác nhau được dùng để biểu diễn hai bit 1 và 0 Thông thường, điện áp cao biểu diễn bit 1, và điện áp thấp biểu diễn bit 0. Hệ thống như vậy gọi là positive logic Tập hợp các bit được goi là mã (code), biễu diễn số, kí tự, mã lệnh MỨC LOGIC Các thông số điện áp thay đổi tùy theo cấu trúc vi mạch được sử dụng VD: nếu vi mạch được chế tạo theo công nghệ CMOS, mức áp LOW trong khoảng từ 0V đến , mức HIGH trong khoảng từ 2V đến . DIGITAL WAVEFORM Dạng xung lí tưởng Dạng xung thực tế DIGITAL WAVEFORM CÁC VI MẠCH SỐ CÁC VI MẠCH SỐ CÁC VI MẠCH SỐ OSCILLOSCOPE OSCILLOSCOPE OSCILLOSCOPE LOGIC ANALYZER LOGIC ANALYZER LOGIC ANALYZER SIGNAL GENERATOR POWER SUPPLY MULTI METTER

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.