Lecture 2: HỆ ĐẾM-CƠ SỐ

Hệ thống số thường dùng là hệ thập phân dùng 10 kí số:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 .Hệ nhị phân chỉ sử dụng 2 kí số là 0 và 1 .Trong hệ thống số, logic 1 cũng được gọi là HIGH (mức cao) và logic 0 được gọi là LOW (mức thấp) | Lecture 2: HỆ ĐẾM-CƠ SỐ Biên soạn: Bùi Quốc Bảo (Base on Floyd, Pearson Ed.) SỐ NHỊ PHÂN, MỨC LOGIC Hệ thống số thường dùng là hệ thập phân dùng 10 kí số:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Hệ nhị phân chỉ sử dụng 2 kí số là 0 và 1 Trong hệ thống số, logic 1 cũng được gọi là HIGH (mức cao) và logic 0 được gọi là LOW (mức thấp) HỆ CƠ SỐ 123410 = 1 x 103 + 2 x 102 + 3 x 101 + 4 x 100 10102 = 1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 0 x 20 = 1 x 8 + 0 x 4 + 1 x 2 + 0 x 1 = 810 + 210 = 1010 Chuyển từ số trong hệ cơ số B sang thập phân Decimal Binary HỆ CƠ SỐ Binary: hệ nhị phân (dùng kí số 0,1) Decimal: Hệ thập phân(dùng kí số 0,1 ,9) Octave: Hệ bát phân (Dùng kí số 0,1,7) Hexadecimal: Hệ thập lục phân (dùng kí số 0,1, ,9,A,B,C,D,E,F) HỆ CƠ SỐ Decimal Binary Hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 1010 A 11 1011 B 12 1100 C 13 1101 D 14 1110 E 15 1111 F Decimal Binary Octave 0 000 0 1 001 1 2 010 2 3 011 3 4 100 4 5 101 5 6 110 6 7 111 7 Biểu diễn số có phần thập phân Chuyển một số có cả phần nguyên và phần phân trong hệ cơ số B sang hệ thập phân: Chuyển đổi cơ số Thập phân nhị phân Từ nhị phân sang thập phân, sử dụng công thức: (B=2) Chuyển đổi cơ số Thập phân sang nhị phân: VD: (???)2 Phương pháp: Chuyển phần nguyên và phần phân riêng rẽ, sau đó ghép lại. Phần nguyên Lặp đi lặp lại phép chia: Thương số Dư số 20/2 10 0 10/2 5 0 5/2 2 1 2/1 1 0 1/2 0 1 20 = (10100)2 Phần phân Lặp lại phép nhân tích phần nguyên x 2 0 x 2 0 x 2 1 1 0 = (.001)2 ()2 Nếu quá trình biến đổi phần phân không thể kết thúc, ta dừng lại ở độ chính xác cần thiết. VD: (?)2 Chuyển đổi cơ số Binary sang hexadecimal Example of hex to binary conversion: 9F216 = 9 F 2 1001 1111 0010 = 1001111100102 1101001012 = 0001 1010 01012 = (1 A 5)16 = 0001 1010 . 11002 = 1 A . C16 Decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hexadecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Binary 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 Chuyển đổi cơ số 0 1 2 3 4 5 6 7 000 001 010 011 100 101 110 111 Chuyển đổi giữa nhị phân và bát phân: 6728 = 6 7 2 110 111 010 = 1101110102 11101001012 = 001 110 100 1012 = (1 6 4 5 )8

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    13    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.