Kỹ năng điều tra và chia sẻ thông tin online - Ths. Bùi Quang Trường

Học phần giúp sinh viên có các kỹ năng cơ bản để tạo lập các thư mục lưu trữ thông tin trên mạng nội bộ. Bên cạnh đó thì môn học cũng cung cấp cho sinh viên những kỹ năng tìm kiếm các thông tin trên Internet hiệu quả và nhanh chóng và chia sẻ thông tin. | Kỹ năng điều tra và chia sẻ thông tin online Ths. Bùi Quang Trường Bộ môn: CNTT Khoa: Tin Học TM Email: bqtruongvcu@ Kỹ năng điều tra và chia sẻ thông tin online Mục tiêu chung: Học phần giúp sinh viên có các kỹ năng cơ bản để tạo lập các thư mục lưu trữ thông tin trên mạng nội bộ. Bên cạnh đó thì môn học cũng cung cấp cho sinh viên những kỹ năng tìm kiếm các thông tin trên Internet hiệu quả và nhanh chóng và chia sẻ thông tin thông qua Internet. Nội dung học phần: Bài 1 Cách thức tạo lập thư mục và chia sẻ thư mục trong mạng cục bộ. Bài 2 Tìm kiếm, khai thác thông tin trên Internet. Bài 3 Kỹ năng chia sẻ thông tin thông qua Internet. Bài 1: Khai thác và chia sẻ thông tin trong mạng nội bộ Lập thư mục dùng chung Thiết lập các tùy chọn cho thư mục dùng chung Gán quyền đối với thư mục dùng chung Truy nhập thư mục dùng chung Thay đổi tên máy tính Nháy phải chuột vào My Computer Chọn Properties Chọn Computer Name Chọn Change Thay | Kỹ năng điều tra và chia sẻ thông tin online Ths. Bùi Quang Trường Bộ môn: CNTT Khoa: Tin Học TM Email: bqtruongvcu@ Kỹ năng điều tra và chia sẻ thông tin online Mục tiêu chung: Học phần giúp sinh viên có các kỹ năng cơ bản để tạo lập các thư mục lưu trữ thông tin trên mạng nội bộ. Bên cạnh đó thì môn học cũng cung cấp cho sinh viên những kỹ năng tìm kiếm các thông tin trên Internet hiệu quả và nhanh chóng và chia sẻ thông tin thông qua Internet. Nội dung học phần: Bài 1 Cách thức tạo lập thư mục và chia sẻ thư mục trong mạng cục bộ. Bài 2 Tìm kiếm, khai thác thông tin trên Internet. Bài 3 Kỹ năng chia sẻ thông tin thông qua Internet. Bài 1: Khai thác và chia sẻ thông tin trong mạng nội bộ Lập thư mục dùng chung Thiết lập các tùy chọn cho thư mục dùng chung Gán quyền đối với thư mục dùng chung Truy nhập thư mục dùng chung Thay đổi tên máy tính Nháy phải chuột vào My Computer Chọn Properties Chọn Computer Name Chọn Change Thay đổi tên máy tính Kiểm tra tên máy tính ở ô “Computer name”, thay đổi nếu cần Tên group trong ô “Workgroup” Chia sẻ thư mục Nhấn phải chuột vào thư mục cần chia sẻ Chọn “Sharing and Security” Chia sẻ thư mục Chọn mục “Share this folder on the network” Nếu muốn người khác có thay đổi thư mục, chọn “Allow network users to change my files” Truy cập mạng nội bộ qua tiện ích của window Nháy đúp vào biểu tượng My Network places trên Desktop Truy cập mạng nội bộ qua tiện ích của window Chọn View workgroups computers Nháy đúp vào máy tính cần truy cập Truy cập mạng nội bộ bằng dòng lệnh Chọn “Start” -> “Run” Gõ “cmd”, nhấn enter Truy cập mạng nội bộ bằng dòng lệnh Xem địa chỉ ip của máy tính bằng lệnh: ipconfig Truy cập mạng nội bộ bằng dòng lệnh Xem tên các máy tính trong mạng bằng lệnh net view Truy cập mạng nội bộ bằng dòng lệnh Truy cập bằng máy tính qua tên Chọn start -> run Gõ “\\” + “tên máy tính” và nhấn enter .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    89    1    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.