KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 11

Tài liệu tham khảo đề kiểm tra học kỳ I toán lớp 11, dành cho các bạn học sinh THPT khối lớp 11. | UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010 Môn:TOÁN-LỚP 11 Thời gian:120 phút (không kể thời gian giao đề) Đề kiểm tra có 02 trang ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ĐIỂM) Câu I: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau: 1. . 2. . 3. . Câu II: (2,0 điểm) 1. Cho khai triển: .Tìm hệ số của x4 trong khai triển trên. 2. Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5 có thể thành lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau sao cho các số tự nhiên nầy nhỏ hơn số 2400. 3. Trên một giá sách có 5 quyển sách Toán,4 quyển sách Lý và 3 quyển sách ngẫu nhiên 3 quyển xác suất sao cho 3 quyển lấy ra là ba môn khác nhau. Câu III: (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn ( C):(x-1)2+(y+3)2= phương trình đường tròn (C/) là ảnh của ( C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k=-2 và phép tịnh tiến theo . Câu IV: (2,0 điểm): Cho hình chóp có đáy ABCD là hình bình hành tâm M,N,P lần lượt là trung điểm cy3a AB,CD,SA. 1. Tìm giao tuyến của (SAB) và (SAD) 2. Chứng minh MN song song (SBC) và SC song song (MNP) 3. Mặt phẳng (MNP) cắt hình chóp theo thiết diện là hình gì? RIÊNG (3,0 điểm)Thí sinh chọn một trong hai chương trình chương trình chuẩn: thí sinh làm câu Va Câu Va: (3,0 điểm) 1. Xét tính tăng,giảm của dãy số (un) với 2. Một cấp số cộng có 11 số hạng,tổng các số hạng là 176,hiệu của số hạng cuối với số hạng đầu là cấp số đó. 3. Một hộp đựng 4 viên bi vàng,5 viên bi đen,2 viên bi ngẫu nhiên 4 viên xác suất để lấy được 2 viên bi vàng,1 viên bi trắng và 1 bi đen. chương trình nâng cao: thí sinh làm câu Vb Câu Vb: (3,0 điểm) 1. Một hộp đựng 4 viên bi vàng ,5 viên bi đen,2 viên bi ngẫu nhiên 3 viên X là biến ngẫu nhiên chọn được bi màu bảng phân bố xác suất của X. 2. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển ,biết . 3. Chứng minh đẳng thức: (Pn là số các hoán vị của n phần tử) ---------------------------------------------------Hết------------------------------------------------- *Ghi chú: thí sinh được sử dụng các loại máy tính cầm tay theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.