Một số code hay cho Web và blog

Đoạn mã HTML sau cho phép nhúng vào dự báo thời tiết của 5 thành phố lớn (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Cà Mau, Nha Trang) trên cả nước theo 3 tiêu chuần quốc tế: nhiệt độ, thời gian và ẩm độ. | .drop { position: absolute; width: 3; filter: flipV(), flipH(); font-size: 40; color: blue }//Rain/Snow effect- By Craig Blanchette featured on Dynamic Drive//Visit for this script and moresnow = false; // false-rain; true-snowsnowsym = " * " //These are the symbols for eachrainsym = " ' " //You can put images = 10 //How many drops/snowflakes?/**************Do not need to change anything below***********/if(snow){sym = snowsym; speed=1; angle=10; drops=howmany}else{sym = rainsym; speed=50; drops=howmany; angle=6}movex = -speed/angle; movey = speed; count = 0;function moverain(){for(move = 0; move maxy){yy[move] = 10;}drop[move].left = xx[move]drop[move].top = yy[move]+;}setTimeout('moverain()','1')}

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.