Bài tập Giải tích 12 - Khảo sát hàm số

Để xét chiều biến thiên của hàm số y = f(x), ta thực hiện các bước như sau: – Tìm tập xác định của hàm số. – Tính y¢. Tìm các điểm mà tại đó y¢ = 0 hoặc y¢ không tồn tại (gọi là các điểm tới hạn) – Lập bảng xét dấu y¢ (bảng biến thiên). Từ đó kết luận các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số. | ÌJ TRAN Sĩ TÙNG --- - BAI TẬP GIẢI TÍCH 12 ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT ĐẠI HỌC Nam 2009 ti Ff Trần Sĩ Tùng Khảo sát hàm sô CHƯƠNG I ỨNG DUNG ĐẠO HAM ĐỂ KHAO SAT VA VỂ ĐO thị Của ham so I. TÍNH DƠN DIỆU CUA HÀM SO 1. Đinh nghĩa Hàm sô f đồng biến trên K Vxi x2 e K X1 x2 f xi f x2 Hàm sô f nghịch biên trên K Vxi x2 e K x1 x2 f x1 f x2 2. Điều kiện can Già sử f cô đàô hàm trên khôàng I. à Nêu f đông biên trên khôàng I thì f x 0 Vx e I b Nêu f nghịch biên trên khôàng I thì f x 0 Vx e I 3. Điều kiện đủ Già sử f cô đàô hàm trên khôàng I. à Nêu f x 0 Vx e I f x 0 tài môt sô hữu hàn điểm thì f đông biên trên I. b Nếu f x 0 Vx e I f x 0 tài môt sô hữu hàn điêm thì f nghịch biến trên I. c Nếu f x 0 Vx e I thì f không đổi trên I. Chù y Nếu khoảng I được thay bởi đoạn hoặc nửả khoảng thì f phai liên tùc trên đó. VAN ĐE 1 Xệt chiều biền thiền của ham sô Đểxêt chiêu biến thiên cua ham sô y f x ta thực hiên cảc bước như sau - Tìm tập xác định cua ham số. - Tính y . Tìm các điểm ma tại đó y 0 hoac y không tôn tại gói la cac điểm tới han - Lap bang xêt dấu y bang biến thiên . Tư đó kết luân cac khoang đông biến nghịch biến của ham số. Bai 1. Xêt chiêu biên thiên củà càc hàm sô sàu 2 . x2 5 . 2 . à y - 2x2 4x 5 b y x - c y x2 - 4x 3 4 4 d y x3 - 2x2 x - 2 ê y 4 - x x -1 2 f y x3 - 3x2 4x -1 g y Ậx4 -2x2 -1 h y -x4 -2x2 3 i y 7 - x4 -x2 -2 4 10 10 2 x - 1 x - 1 1 k y x 5 l y 2-x m y 1 -1 - x 2x2 x 26 1 4x2 -15x 9 n y x 2 ô y x 3 1 - x p y 3x Trang 1 Khảo sát hàm sô Trần Sĩ Tùng Bài 2. Xét chiều biến thiên cua các hàm sô sau a y -6x4 8x3 - 3x2 -1 2 x -1 d y . x g y V2x -1 -sj3 - x I k y sin2x I - x è 2 2. b 2 x -1 y r . x2 - 4 x e y i r x - 3 x 2 h y xj2 - x2 l y sin2x - x I - c x2 - x 1 x2 x 1 f y x 3 2V2 - x i y sl2x - x2 p p I x I 2 2 VAN ĐÊ 2 Tìm điều kiện để hàm sô luôn đồng biến hoàc nghịch biên trên tàp xàc định hoàc trên từng khoàng xàc định Cho hàm so y f x m m là tham số có tập xác định D. Hàm số f đóng biến trên D o y 0 x e D. Hàm số f nghịch biến trên D o y 0 x e D. Từ đó suy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
214    210    1    20-06-2024
348    79    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.