Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội. | BÔ NÔI VU Sô Z55 QĐ- bnv _TRUNG TÂM B v . Só- ố lànrviệ ĐEN N y Chuyên . DH05QL ZHANGUFU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hti Nội ngày 1 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH ệc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nội vụ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI vụ Càn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng ngày 09 tháng 12 năm 2005 Căn cứ Pháp lệnh cán bộ công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 Pháp lênh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 48 2008 NĐ-CP ngày 17 4 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nội vụ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Vấn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và cán bộ công chức viên chức Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . 7 Noi nhận - Như Điểu 3 - Bô trưởng các đ c Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Ban Chì dạo Trung ương về phòng chống tham nhũng - Trang Thòng tin điện tử của Bộ Nội vụ - Lưu VT TCCB. BÔ TRƯỞNG Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY TẮC ÚNG XỬ của cán bộ công chức viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nội vụ Ban hành kèm theo Quyết định sô Ji5ý ỈQĐ-BNV ngày ỉ í háng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ công chức viên chức Bộ Nội vụ trong thực hiện nhiêm vụ công vụ và trong quan hệ xã hội. Điều 2. Đối tượng áp dụng. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.