QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quản trị công ty là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. ( Trích dẫn quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết của bộ tài chính điều chỉnh hệ thống quản trị công ty tại Việt Nam) | Nhóm 9 Nội dung chính Company Logo Tình hình quản trị công ty tại Việt Nam Nội dung quản trị công ty Giới thiệu Nhóm 9 I. Giới thiệu Nhóm 9 Nội dung quản trị công ty Các mô hình quản trị công ty Quan niệm về quản trị công ty Vai trò của quản trị công ty Lợi ích từ quản trị công ty tốt Những quan hệ ảnh hưởng đến QTCT 1 2 3 4 5 Khái niệm Quản trị công ty là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. ( Trích dẫn quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết của bộ tài chính điều chỉnh hệ thống quản trị công ty tại Việt Nam ) Các nguyên tắc QTCT Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả Đảm bảo quyền lợi cổ đông Đảm bảo vai trò của những người có liên quan Minh bạch trong hoạt động của công ty Hội đồng quản trị và ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty hiệu quả . Nhóm 9 Một số định nghĩa khác "Quản trị công ty là một lĩnh vực kinh doanh học nghiên cứu cách thức khuyến khích quá trình quản trị kinh doanh hiệu quả trong các công ty cổ phần bằng việc sử dụng các cơ cấu động viên lợi ích, cấu trúc tổ chức và quy chế - quy tắc. "Quản trị công ty là cách thức mà các nhà cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đảm bảo thu được lợi tức từ các khoản đầu tư của họ.“ Một số định nghĩa khác "Quản trị công ty có thể được hiểu theo nghĩa hẹp là quan hệ của một doanh nghiệp với các cổ đông, hoặc theo nghĩa rộng là quan hệ của doanh nghiệp với xã hội." (Financial Times, 1997). "Quản trị công ty nhắm tới mục tiêu thúc đẩy sự công bằng doanh nghiệp, tính minh bạch và năng lực chịu trách nhiệm". "Quản trị công ty là chủ đề mặc dù được định nghĩa không rõ ràng nhưng có thể coi như đó là tập hợp các đối tượng, mục tiêu và thể chế để đảm bảo điều tốt đẹp cho cổ đông, nhân viên, khách hàng, chủ nợ và thúc đẩy danh tiếng, vị thế của nền kinh tế.” Quản trị công ty Sử dụng . | Nhóm 9 Nội dung chính Company Logo Tình hình quản trị công ty tại Việt Nam Nội dung quản trị công ty Giới thiệu Nhóm 9 I. Giới thiệu Nhóm 9 Nội dung quản trị công ty Các mô hình quản trị công ty Quan niệm về quản trị công ty Vai trò của quản trị công ty Lợi ích từ quản trị công ty tốt Những quan hệ ảnh hưởng đến QTCT 1 2 3 4 5 Khái niệm Quản trị công ty là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. ( Trích dẫn quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết của bộ tài chính điều chỉnh hệ thống quản trị công ty tại Việt Nam ) Các nguyên tắc QTCT Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả Đảm bảo quyền lợi cổ đông Đảm bảo vai trò của những người có liên quan Minh bạch trong hoạt động của công ty Hội đồng quản trị và ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty hiệu quả . Nhóm 9 Một số định nghĩa khác "Quản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.