Phần 1: Giới thiệu Mỳ sợi và Mỳ ăn liền

Từ cuối thế kỉ 18, người chu u đ bắt đầu sản xuất v sử dụng sản phẩm mì nĩ trở thnh thực phẩm truyền thống của cc nước chu Au, đặc biệt l ở Ý v Php . Sau đĩ, sản phẩm du nhập vo chu . V sau đĩ, để tiết kiệm thời gian chế biến, người chu ( đầu tin l Nhật ) đ đưa ra cơng nghệ sản xuất mì chuẩn bị bữa ăn nhanh gọi l mì ăn liền . Từ đĩ đến nay, mì ăn liền đ khơng ngừng được cải tiến v pht triển về. | Cong nghệ san xuất mì sợi MỤC LỤC PHAN 1 GIỚI THIỆỤ MỲ SÔI VẢ MỲ ẢN LIEN 2 I. XỤẢT Xứ cỤả sản PHẢM MỲ SỚI Vả MỲ ẢN LIỆN 3 II. TÌNH HÌNH PHẢT TRIệ n MỲ ẢN LiEn hiện NẢỲ tải việt NẢM 3 III. GIẢ trị dinh DƯỚNG vả tính tiện dụng cỤả MỲ SỚI 3 IV. PHẢN LOAI MỲ SỚI 4 PHẢN 2 NGỤỲỆN LIỆỤ 8 I. bOt MỲ 9 II. DẢỤ CHIỆN 14 III. CẢC PHỤ GIẢ KHẢC 15 PHẢN 3 QỤI trình cong nghệ sản XỤAT MỲ SỚI 20 QỤI trình cong nghệ sản XụAt MỲ SỚI 21 PHẢN 4 CONG nghệ sản XỤAT MỲ ẢN LIỆN 24 I. SỚ Đồ QỤI trình cong nghệ sản XỤAT MỲ ẢN LIỆn 25 SỚ Đồ SẢN XỤAT MỲ ẢN LIỆN 27 THIẾT bị sản XỤAT MỲ ẢN LIỆN 28 II. THỤỲẾT minh qụi trình cong nghệ 31 PHẢN 5 SẢN PHẢM MỲ ẢN LIẾN 42 I. GIỚI THIỆỤ SẢN PHẢM 43 II. KIỆ m trả CHAT LƯỚNG SẢN PHẢM 43 TẢI LIỆỤ THẢM KHẢO 45 1 Cong nghe san xuat mi sai PHAN 1 GIÖI THIEU MI SÖI VA MI AN LIEN 2 Cong nghệ san xuất mì sợi I. XủAt XỨ CỦA SAN PHAM MÌ SÔI VẢ MI ẢN LIEN Từ cuối thế kỉ 18 người chau Au đã bảt đầu sản xuất va sử dụng sản phẩm mì nố trờ thảnh thực phảm truyền thống của cảc nườc chầu Au đảc biềt lả ờ Y vả Phảp . Sảu đố sản phảm du nhảp vảo chảu A . Vả sảu đố đề tiết kiềm thời giản chế biến người chảu A đảu tiền lả Nhạt đả đựả rả cống nghề sản xuất mì chuần bị bữả ản nhảnh gối lả mì ản liền . Từ đố đến nảy mì ản liền đả khống ngừng đườc cải tiến vả phảt triền về sản lường vả chất lường . Cống nghề sản xuất mì ản liền luốn đườc nảng cảố. II. TÌNH HÌNH PHẢT TRIEN MÌ ẢN LIEN HIỆN NAY TAI VIỆT NAM Hiền nảy tải Viềt Nảm cảc sản phấm mì ản liền đườc sử dung rống rải trống mọi tảng lờp nhản dản vì tính tiền dung vả giả trị dinh dường cuả chung. Cố thề nối sản phảm mì ản liền ngảy nảy đả phản nảố đi vảố đời sống cuả người dản trờ thảnh mốt sản phả 111 đườc ưả thích rống rải. Trườc nhu cảu tố lờn cu ả thị trường ngành cống nghiềp mì ản liền đả vả đảng cố những bườc phảt triền mảnh mề đạc biềt lả khi nền kinh tế nườc nhả chuyền sảng cờ chế thị trường. Cảc cống ty quốc dốảnh như MILIKET COLUsA . cung như cảc liền dốảnh như ViFoN ACECOOK A-ONE . đả khống ngưng nảng cảố sản

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.