Hướng dẫn cài đặt Fedora Core 4

Bản hướng dẫn này giúp bạn cài đặt Fedora Core trên máy để bàn, máy sách tay và server. Cài đặt hệ thống này rất mềm dẻo với một chút kiến thức về Linux hoặc mạng máy tính. Nếu bạn chọn giá trị mặc định, Fedora Core sẽ cung cấp cho bạn một HĐH trên máy để bàn một cách đầy đủ nhất. nó bao gồm cả các chương trình ứng dụng cơ bản, các tiện ích Internet và các bộ công cụ cho một máy để bàn | 2 43 pm-06 10 2005 Hướng dẫn cài đặt Fedora Core 4 Ngu Ôn http docs fedora-install-guide-en fc4 Copyright 2005 Red Hat Inc. Stuart Ellis Paul W. Frields Dị ch bởi Lê Đức Thuận thuan1975@ http docs fedora-install-guide-en fc4 1 73 2 43 pm-06 10 2005 Table of Contents Tổng quan 1. Bắt đầu cài đặt . Booting from Disc . Using Other Removable Media . Booting from the Network using PXE 2. Các cách cài đặt khác . Installation from a Network Server . TCP IP Configuration . Network Service Setup . Installation from a Hard Drive 3. Xác định vị trí của ban 4. Nâng cấp hệ thống đang tồn tại 5. Các kiểu cài đặt 6. Phân hoạch đĩa . Choosing a Partitioning Method . Setting Up Partitions Automatically . Setting Up Partitions Manually . General Information on Partitions . Partition Types . Understanding LVM . Disk Druid 7. Tải khỏi động . Keeping Your Existing Boot Loader Settings . Booting Additional Operating Systems . Setting a Boot Loader Password . Advanced Boot loader Options 8. Cấu hình mạng 9. Cấu hình bảo mật 10. Lựa chọn vùng miền 11. Thiết lập Mật khẩu cho Root 12. Lựa chọn các gói tin 13. About to Install 14. Cài đặt các gói tin 15. Lần khỏi động đầu tiên 16. Các bước tiếp theo trong khi sử dung http docs fedora-install-guide-en fc4 2 73 2 43 pm-06 10 2005 Tổng Quan Fedora Core là một hệ điều hành đầy đủ dành cho máy để bàn hoặc máy Server với phần mềm có mã nguồn mở 0 Vòng đời của Fedora Core Fedora Core là một hệ thống có tốc độ phát triển rất nhanh nó cho phép nhân viên kỹ thuật triển khai nhanh một hệ thống. Bản hướng dẫn này giúp bạn cài đặt Fedora Core trên máy để bàn máy sách tay và server. Cài đặt hệ thống này rất mềm dẻo với một chút kiến thức về Linux hoặc mạng máy tính. Nếu bạn chọn giá trị mặc định Fedora Core sẽ cung cấp cho bạn một HĐH trên máy để bàn một cách đầy đủ nhất. nó bao gồm cả các chương trình ứng dụ ng cơ bản các tiện

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.