Controllable Gas Springs P1

FIBRO – The latest technology – with a tradition of service Introduction Description of the main components Active gas springs (KF) . Passive gas springs (KP) . Valve block Description of the functions Controllable gas spring KF KF + KP system without spring back Heating - cooling Selecting the components KF order form KF + KP order form Dimensions and Order Numbers Active gas springs (KF) . Passive gas springs (KP) . Control system Compressed air connections for 6 mm hose Control valves Filling and emptying gas, KF Filling and emptying gas, KF + KP Valve block Control unit. | Controllable Gas Springs Fl BRO Overview of Gas Springs 2 Subject to alterations Fl BRO Contents Page FI BRO - The latest technology - with a tradition of service 4 - 5 Introduction 6 Description of the main components ------------------------------------ 8 Active gas springs KF . 8 Passive gas springs KP . 9 Valve block 41 10 Description of the functions ------------------------------------------ 11 Controllable gas spring KF 11 - 12 KF KP system without spring back 13 - 14 Heating - cooling 15 Selecting the components ---------------------------------------------- 17 - 19 KF order form 20 KF KP order form 21 Dimensions and Order Numbers -------------------------------------------- 23 Active gas springs KF . __ 24 - 25 Passive gas springs KP . 26 Control system 27 - 28 Compressed air connections for 6 mm hose 29 - 30 Control valves __ 31 Filling and emptying gas KF 32 - 33 Filling and emptying gas KF KP 34 - 35 Valve block 36 Control unit__ 37 Gauging hoses gauging couplings distributor box 38 - 39 Connecting hoses direct connection dimensions 40 - 42 Monitoring Process Safety 43 Overheating protection 44 Monitoring air pressure 45 Mechanical control system 46 Pressure sensor 47 Pressure switch 48 Rating plate 49 Cooling 51 - 53 Gas cooler_ 54 - 57 Cooling unit for controllable gas springs __ 58 Hose and hose connectors cooling system 59 Distributor block cooling system 60 Connector block cooling system 60 Quick release connector cooling system 60 Hose and hose connector 61 2-17243-2001-1 Typical Applications 63 Example of application with Gas Spring system KF KP 64 - 67 FAQs .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.