Compact Gas Springs P1

Compact Gas Springs for small displacement and high forces Mounting variations | Compact Gas Springs 2-11936-8-1 subject to alterations F199 . Compact Gas Springs for small displacement and high forces Mounting variations Pedestal foot clamp for 2-12599-8-1 f200 subject to alterations 2-12600-8-2 . . Initial spring force at 150 bar 420 daN Order No max. lmin l 6 50 56 010 10 60 70 016 16 75 91 025 25 95 120 032 32 108 140 040 40 125 165 050 50 145 195 Note Worn gas springs cannot be repaired they have to be replaced completely. Pressure medium Nitrogen N2 Max. filling pressure 150 bar Min. filling pressure 25 bar Working temperature Temperature related 0 C to 80 C force increase Max. recommended C extensions per minute approx. 50-100 at 20 C Max. piston speed m s . Initial spring force versus charge pressure Compact Gas Springs for small displacement and high forces . . Spring force Diagram displacement versus stroke rise Pressure rise factor accounts for displacement but not external influences subject to alterations .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    94    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.