FIBRO Compact Cam (FCC) Tool slides P2

The table below shows the slide surface at various angles and shows for the direction of movement the maximum in kN which can be applied to the various areas. The common centre of force has to be determined for the various forces in the different areas of the working surface and compared with the tables. The maximum forces always relate to slides with a full shoulder. | FIBRO Compact Cam FCC Tool slides . Parts list Item No. Description Term Order number 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 1 Driver 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 2 Curved wedge 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 - - - - - - 4 Glide plates VDI 250 250 250 250 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 200 200 1 Glide plates VDI 250 250 250 250 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 200 200 2 Feather key 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 1 Slide Separate part 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 1 Clamp left 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 1 Clamp right 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 1 Return unit left 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 Return unit right 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2 Roller block 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 - - - - - - 2 Spacer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 50 50 50 50 50 1 Curved wedge left 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 Curved wedge right 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1 Gas spring for resetting 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 2 Gas spring 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 080 080 063 063 050 050 2 Gas spring - - - - - - - - - - 025 025 025 025 025 025 2 Collar flange for Gas spring - - - - - - - - - - 250 250 250 250 250 250 2 Prism guide 0225 0225 0225 0225 0200 0200 0200 0200 0200 0200

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.