AIAA Design Engineers Guide P1

AIAA Design Engineers Guide Greek Alphabet - Algebra - cont - Trigonometry - cont | S-i 1 Contents Title Page Foreword Table of Contents Section 1 Mathematics Section 2 Section Properties Section 3 Conversion Factors Section 4 Structural Elements Section 5 Mechanical Design Section 6 Electrical Electronics Section 7 Aircraft Design Section 8 Earth Sea and Solar System Section 9 Materials and Specifications i iii V I 1 fe 3 E p al Section 1 MATHEMATICS i 3 Greek alphabet SI prefixes Algebra Trigonometry E. j. J Mensuration 3 Analytic geometry j Differential calculus 2 j Integral calculus Differential equations 6 3 Complex quantities Vectors fe 3 Some standard series Matrix operations ir 3 Determinants Curve fitting Small-term approximations e 3 fci3 Sj 3 0 3 d 3 J 3 4 3 1-2 MAA DESIGN ENGINEERS GUIDE Greek Alphabet A a Alpha N V Nu B ß Beta i Xi r 7 Gamma 0 0 Omicron A Ô Delta n 7T Pi E e Epsilon p P Rho z f Zeta E 0 Sigma H Eta T T Tau e e Theta T V Upsilon i i lota 4 0 Phi K K Kappa X X Chi A X Lambda Psi M Mu 0 Omega SI Prefixes Multiplication Factor Prefix Symbol 1 000 000 000 000 000 000 1018 exa E 1 000 000 000 000 000 1015 peta P 1 000 000 000 000 1012 tera T 1 000 000 000 109 giga G 1 000 000 106 mega M 1 000 103 kilo k 100 102 hecto h 10 101 deka da 10 1 deci d 10 2 centi c 10 3 milli m 001 10 6 micro M 000 001 10 9 nano n 000 000 001 10 12 pico P 000 000 000 001 10 15 femto f 000 000 000 000 001 10 18 atto a To be avoided where possible. Powers and roots IVIO I I 11 VI I w Algebra an a -a n factors Qm . Qn am n am n an am n an m amn aVn va- am n Vaæ 1 a n an a n an ab n anbn ia n a xTäb Vä Vb va Vb Zero and infinity operations a 0 0 a oo oo O-oo indeterminate 0 a a oo 0 0 T indeterminate oo -1 0 00 indeterminate a 00 oo a l 0a 0 0 indeterminate oo 8 oo O 0 indeterminate a-a 0 oo a oo 00 00 indeterminate a 00 if a2 1 a 0 if a2 1 a 1 if a2 1 a- 0 if a2 1 a- if a2 1 a-oc 1 ifa2 1 Binomial expansions a b 2-a2 2ab b2 a b 2 a3 3a2 b 3ab2 b2 a b A -aA .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.