Process Selection From Design to Manufacture P1

In today’s environment,manufacturing businesses are facing fierce competition and operating in changing markets. Customer demands for higher quality products at lower costs and shorter product lifecycles are putting extra pressure on the product introduction process. Cost and quality are essentially designed into products in the early stages of this process. | SECOND EDITION PROCESS SELECTION From Design to Manufacture 40 y K G SWIFT and J D BOOKER . . . . Process .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    76    2    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.