Basic Functionality P1

SolidWorks 2001 Teacher Guide What is SolidWorks? SolidWorks is design automation software. In SolidWorks, you sketch ideas and experiment with different designs to create 3D models. | Lesson 1 Basic Functionality SolidWorks 2001 Teacher Guide REPRODUCIBLE 19 What is SolidWorks SolidWorks is design automation software. In SolidWorks you sketch ideas and experiment with different designs to create 3D models. SolidWorks is used by students designers engineers and other professionals to produce simple and complex parts assemblies and drawings. Lesson 1 Basic Functionality 20 REPRODUCIBLE SolidWorks 2001 Teacher Guide The SolidWorks Model The SolidWorks model is made up of Parts Assemblies Drawings Lesson 1 Basic .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.