Basic Functionality P2

Document Templates control the units, grid, text, and other settings for the model. The Tutorial document templates are required to complete the exercises in the SolidWorks 2001 Getting Started book. The templates are located in the Tutorial tab on the New SolidWorks Document dialog box. | 48 REPRODUCIBLE SolidWorks 2001 Teacher Guide To Create a New File Using a Document Template Lesson 1 Basic Functionality 1. Click New p on the Standard toolbar 2. Select a document template o Part Assembly Drawing SolidWorks 2001 Teacher Guide REPRODUCIBLE 49 Document Templates Document Templates control the units grid text and other settings for the model. The Tutorial document templates are required to complete the exercises in the SolidWorks 2001 Getting Started book. The templates are located in the Tutorial tab on the New SolidWorks Document dialog box. Document properties are saved in templates. Lesson 1 Basic Functionality 50 REPRODUCIBLE SolidWorks 2001 Teacher Guide Document Properties Accessed through the Tools Options menu. Document properties control many settings including Units English inches Grid Snap Settings Colors Material Properties and Image Quality or Metric millimeters Lesson 1 Basic .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.