Cấu kiện điện tử P2

Các đại lượng có thể thay đổi trong phương trình () là vS và iL. Để đảm bảo diode vẫn ở vùng điện áp hằng (vùng đánh thủng), ta hãy khảo sát hai mô hình của trạng thái vào/ra như sau: 1. Mức dòng chảy qua diode, iZ là nhỏ nhất (IZmin) khi dòng tải, iL là lớn nhất (ILmax) và mức điện áp nguồn, vS là nhỏ nhất (VSmin). 2. Mức dòng chảy qua diode, iZ là lớn nhất (IZmax) khi dòng tải, iL là nhỏ nhất (ILmin) và mức điện áp nguồn, vS là lớn nhất (VSmax) | CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ 40 là R V L-Ez ZR Zz ZL Suy ra mức dòng zener ZZ là v - V Zz - Zl Các đại lượng có thể thay đổi trong phương trình là vS và ZL. Để đảm bảo diode vẫn ở vùng điện áp hằng vùng đánh thủng ta hãy khảo sát hai mô hình của trạng thái vào ra như sau 1. Mức dòng chảy qua diode Zz là nhỏ nhất Izmin khi dòng tải Zl là lớn nhất iLmax và mức điện áp nguồn vS là nhỏ nhất VSmin . 2. Mức dòng chảy qua diode ZZ là lớn nhất Izmax khi dòng tải ZL là nhỏ nhất và mức điện áp nguồn vS là lớn nhất VSmax . Khi các đặc tính của hai mô hình được kết hợp vào phương trình ta có Trạng thái 1 V . - V v Smin v í Trạng thái 2 Ri . 1 .min Ri V - V v Smax v z 1 Lmin Zmax Do trị số của Ri trong cả hải phương trình và phương trình là một nên ta có thể cân bằng hai biểu thức để có Vmin - V I . 4nax Vmx - V I 4mln Trong bài toán thực tế hợp lý nhất là cho biết khoảng điện áp vào khoảng dòng tải và mức điện áp zener yêu cầu. Do vậy phương trình sẽ tương đương một phương trình theo hai ẩn dòng zener lớn nhất và nhỏ nhất. Xác định phương trình thứ hai bằng cách xét đặc tuyến hình . Để tránh phần đặc tuyến không phải hằng số ta sử dụng quy tắc kinh nghiệm là mức dòng zener nhỏ nhất sẽ bằng 0 1 lần mức dòng zener lớn nhất tức là min 0 1Izmax Giải phương trình theo Izmax trong đó sử dụng tiêu chuẩn thiết kế đã được giới thiệu ở trên I Zmax ILmin Vz Smin ILmax VSmax Vz V - 0 9V - V Smin z Smax Có thể tính được mức dòng zener lớn nhất để có trị số của Ri từ phương trình hoặc . Ví dụ Thiết kế bộ ổn định điện áp bằng zener khoảng 10V hình cho các điều kiện như sau a Khoảng dòng tải từ 100mA đến 200mA và khoảng điện áp nguồn từ 14V đến 20V. b Khoảng dòng tải từ 20mA đến 200mA và khoảng điện áp nguồn từ 10 2V đến 14V. Sử dụng diode zener 10V trong cả hai trường hợp. Hình Mạch ổn định điện áp bằng diode zener. Gíảí a Việc thiết kế bao gồm chọn giá trị điện trở Ri phù hợp và thông số định mức

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    88    2    15-06-2024
81    104    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.