Điện tử công xuất - Chương 4

Chỉnh lưu điều khiển pha Chỉnh lưu Diod (không điều khiển) - Các sơ đồ chỉnh lưu được phân loại theo số xung của áp ra | Bài giảng tóm tăt Điện tử công suât 1 Chương 4 CHỈNH LƯU ĐIỂU KHIỂN PHA CHỈNH LƯU DIOD KHÔNG DIEU KHIEN Các sơ đồ chỉnh lưu được phân loại theo sô xung cua áp ra. 1. Chỉnh lưu hai xung Gồm sơ đô cáu môt pha vá sơ đô môt pha cô điem giưa. ạ. Hoạt động ở tai R a b Hình Sơ đồ cầu một pha a và sơ đồ một pha có điểm giữa b va cac dang sồng dồng ap tai trơ c Gọi áp nguồn v v4ĩ sin wt V là trị hiệu dụng áp nguôn. Trị trung bình áp ra vo T Ịt vodt 2- J 0n vodt 2 Ịn 2v sin wt dwt v Vơi tai trơ vo io .R io Vo R Io Vo R Đệ tìm áp ngược đặt lện diôd xệt trường hợp khi D1 dán D2 phán cực ngược báng áp lưới váy áp ngựợc cực đái củá diôd sệ lá trị sô đỉnh áp lười v 2 . Sờ đô hình b sư dung biến áp cô hái cuồn thư cáp đáô phá áp ngược đát váô chỉnh lưu táng gấp đôi. Thát váy khi D1 dán áp đát váô D2 lá VD2 - e - e - 2 e qui ươc ap tren SCR hay Diôd luôn tính tư A qua K . Trị hieu dung dông tai IR J-1 í i2 .dwt J4 ri2 .dwt 1 r -V- 2 .dwt Ỵ- oR 2n 0 o n 0 o n 0 R R vợi v lá trị hiệu dung áp nguôn. Trị hiệu dung dông tái cung chính lá trị hiệu dung Is củá dông quá nguôn khi tái lá R. Công suất tieu thu cua tai R la P giông như nôi trưc tiệp váô lượi điện R tương ưng HSCS cua BBĐ bang 1. Neu ta tính công suất môt chieu PDC lam công suất hưu dung PDC Vo .I o P đieu nay cô the giai thích de dang khi đe y gia trị trung bình Vo be hơn gia trị hiệu dung V. b. Hoạt động ở tai RL Mách điện kháô sát lá sợ đô hình háy .b vợi tái lá RL ợ vị trí củá R. Phượng trình mách khi láy lái gôc tôá đô Trang 1 Chỉnh lưu điều khiển pha Huỳnh Văn Kiểm Khi wt n dòng điện trở lai gia trị ban đầu I 1 để lập lai xung dòng cho ban kỳ mdi io ZVsin n - ộ I1e T I1 Giai phưởng trình nay ta đứđc I1 . Như vây biểu thức chò dang dòng ra io tưởng đòi phức tap tích phan để tính trị trung bình dòng qua tai I -1 ị rất khò thức hiện. Tròng thức tế o n 0 o ngứởi ta thưởng chỉ tính gia trị trung bình dòng ra bang nguyện lỳ xệp chòng Khi gia sứ hệ thòng la tuyện tính cac .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.