Điện tử công xuất P5

Bộ biến áp một chiều (BBĐA1C) hay gọi đầy đủ là bộ biến đổi xung một chiều , sử dụng các ngắt bán dẩn ở sơ đồ thích hợp để biến đổi áp nguồn một chiều thành chuỗi các xung áp ,nhờ đó sẽ thay đổi được trị trung bình áp ra Vo | Bài giảng tóm tắt môn Điện tử công suất 1 CHƯƠNG 5 BỘ BIEN ĐỔI AP MỘT CHIEU Bộ biến đồi áp một chiều BBĐA1C háy gội đáy đu lá bộ biến độ i xung điền áp một chiều sử dung các ngát điền bán dán ở sơ độ thích hợp đề biền độ i áp nguộn một chiều thánh chuỗi các xung áp nhơ độ sề tháy độ i đửơc trị trung bình áp rá Vộ hình . Vào BBĐ Áp Mot chiều Hình Định nghiá BBĐA1C Vì thế BBĐA1C con được gọi là bộ băm điện áp hacheur hay chopper . Dạng áp ra BBĐA1C thay đô i theo theo chu ky T gộm thôi gian cộ xung ton và khoáng nghỉ T - ton. Co cac nguyen ly đieu khie n - Đieu chế đo rọng xung PWM - viết tat Pulse - Width - Modulation khi chu ky T khong đô i thay đô i thôi gian đong điẹn ton. a ton T goi la đo rông xung tưông đoi. - Điều chế tan so khi ton khong đo i chu ky T thay đo i. - Điếu khie n ho n hợp khi ca T va ton đeu thay đo i. Hai phượng phap sau ít thong dung trong thôi gian gan đay no gan lien vôi nhưng mạch điên cu thê thưông la đôn gian. Chất lưông cua chung thưông khong cao vôi nhưôc đie m lôn nhất la tan so lam viec cua he thong bị thay đo i. Trong mot so tai lieu cac bo biến đo i xung điẹn ap mot chieu đong ngat nguon điẹn cung cấp cho tai như đa định nghia tren đưôc xếp vao nhom FORWARD phan biết vôi cac bo biến đo i lam viec qua trung gian cuon day goi la FLYBACK. Ngoai ra con co mot so sô đo co đo to ng quat khong cao khong đưôc trình bay trong chưông nay. KHAO SAT BỘ BIEN ĐổI Ap MỘT CHIEU LOAI FORWARD Bo biến đo i ap mot chieu loai FORWARD đưôc phan loại theo so phan tư mặt phang tai ma no co the hoat đọng. Mat phang tai tưông tư như mat phang đac tính cô trong truyền đọng điẹn la tập hôp cac đie m bie u dien trị trung bình dong ap tren tai Vo Io gom 4 phan tư như ô hình . Hình cho ta cac sô đo bo biến đo i ap mọt chieu loai FORWARD. phàn tư thứ II Vo 0 Io 0 phàn tư thư I Vo I 0 phàn tư phàn tư thư III thư 4 Vo Io 0 Lo 0 Vo Hình Các phan tư mặt phang tái Trang 1 Bộ biến đổi áp một chiều Huỳnh Văn Kiểm Học kì 2 năm học .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.