Điện tử công xuất P6

Nghịch lưu độc lập và biến tần Nghịch lưu độc lập là bộ biến đổi điện một chiều ra xoay chiều với điện áp và tần số ngõ ra có thể thay đổi cung cấp cho các tải xoay chiều, phân biệt với nghịch lưu phụ thuộc là chế độ đặc biệt của chỉnh lưu điều khiển pha | Bài giảng tóm tắt môn Điện tử công suất 1 CHƯƠNG 6 NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP VA BIEN TAN Nghịch lưu độc lập là bộ biến đổi điện một chiều ra xoay chiều với điện áp và tần sô ngỏ ra cô thề thay đôi cung cấp cho càc tài xoay chiếu phàn biệt với nghịch lưu phu thuộc là chề đỏ đậc biệt cua chỉnh lưu điều khiề n pha cho phềp chuyề n nàng lượng tư phía một chiều về lưới xoay chiều cộ àp và tàn sộ cộ định - khi gộc điều khiề n pha 90 O đa được nhàc đền trong chướng 3. Nghịch lưu độc lấp được ưng dung rộng rài trong cong nghiềp và dàn dung co thể phàn ra làm càc nhom sau 1. Ngỏ ra tần sô công nghiệp nhỏ hôn 400 Hz không đổi càc bộ nguon xoay chiều bàn dàn sư dung làm nguộn cho càc thiết bị điền thay thề điền lưới. Cộ thề kề bộ lưu điền UPS -Unintềrrupềd Powềr Supply cung cap nguon liền tuc cho tài bộ đoi tàn cung cấp điền cho càc thiết bị sư dung nguộn khàc tàn sộ lưới . 2 Ngỏ ra tần sô công nghiệp thay đổi dung đề điều khien to c độ động cớ xoay chiều luộn cộ đàu vào là điền lưới nền con gội là biền tàn. 3. Ngô ra trung tần hay caô tần Tư 500 Hz đền 25 KHz khi sư dung SCR hay cao hớn khi dung transistor là càc bộ nguon cho càc cong nghề điền nung nong dung dong điền cam ưng trong mội trướng dàn điền hay chuyền thành rung động siều àm cua càc vất liều tư giao. Đặc trưng cua nhom này là hề sộ cong suất cua tài rat thấp càn màc tu điền song song nền tài cộ tính cộng hướng. Ở dày tàn sộ trền 25 KHz con cộ càc bộ nghịch lưu 1 pha làm trung gian cho càc bộ biền đoi àp một chiều khi muon sư dung biền àp tàn sộ cao nhàm giam trong lướng và kích thước thiết bị càc bộ nguộn xung đà giới thiều trong chướng 5 . Trong cong nghiềp con cộ càc bộ dao động cong suất hình sin sư dung đền điền tư hay transistor làm viềc ớ tàn sộ tư 50 KHz đền vài MHz dung cho toi cao tàn hay nung nong điền mội. Khàc với càc BBĐ đà hộc càc sớ độ nghịch lưu hoạt động rất khàc nhau. Ngay cà khi cung sớ độ động lực cộ thề dung nhiều càch điều khiề n đề cho ra tính chất khàc nhau. PHAN LOAI NGHỊCH LƯU 1. Nghịch .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    295    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.