Corel Draw 10 Learning e-Book

Using Corel Draw File How to Start and Open a Drawing To Start and Open a Drawing Welcome to use Corel Draw 10 Step-By-Step Learning Program. At the beginning, you can start a new Corel Draw 10 drawing in a blank page. A blank page allows you to specify every aspect of a drawing in the Corel Draw 10 software | Corel Draw 10 Learning e-Book Table of Contents USING COREL DRAW How to Start and Open a How to Import a How to Export a How to Edit Merge Fields to How to Perform a Merge to How to Create Merge How to Publish in the How to Save a Document as a PDF How to Access to the Drawing WORKING COREL DRAW How to Duplicate an How to Clone an How to Insert an Embedded How to Create Web-enabled How to Create Bar How to View in Different How to Work with How to Work with How to Add a How to Rename a How to Delete a How to Re-arrange the Order of How to Zoom in and out of a How to Pane in the Drawing How to Go to a Specific Page in the How to Preview the Selected 1 How to Specify the Preview How to View the Facing WORKING WITH VARIOUS How to Draw a Calligraphic How to Draw a Preset How to Draw a Pressure-Sensitive How to Draw a Straight How to Draw a Straight Bezier How to Draw a How to Round the Corners of a How to Draw an How to Draw an How to Draw How to Reshape a How to Draw a How to Draw a How to Add Text to a Pre-defined How to Change Pre-defined Shape by using its How to add Text to a Pre-defined How to draw a Pre-defined WORKING WITH How to Deselect the How to select Multiple or an How to Position an How to Position an Object by using a Different Anchor How to Set the Nudge How to Scale an How to Control the Size of an How to Skew an How to Stretch an How to Mirror an How to Rotate an How to Rotate an Object around a Ruler

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.