Giáo trình Autocad toàn tập 2008 P2

Vẽ đa giác đều (lệnh POLYGON) - Vẽ hình chữ nhạt (lệnh RECTANGLE) - Vẽ Elip (lệnh ELLIPSE) . . | Command PLinc Specify Stan point ấn con trô vào I diểm trên màn hình Pl Specify next point or I Arc Close Hairwidth Length Undo Width w bc rộng Specify starting width be rộng bắt dầu doạn Specify ending width 0 5 be rộng cuối doạn Specify next point or Arc Close Halfwidth Length Undo With P2 Specify next point or Arc Close Halfwidth Length Undo With A vc cung Spcckfy end point of arc or ị Angle CEnter CLose Direction Halfwidth Line Radius Second pt Undo Width c .-120 dicin P3 Specify end point of arc or I Angle Center Close Direction Halfwidth Line Radius Second pt Undo Width L vè đoạn thầng Specify next point or Arc Halfwidth Length Undo Width 140 P4 Specify next point or I Arc Halfwidth Length Undo Width @ P5 Specify next point or Arc Halfwidth Length Undo Width A vc cung Specify end point of arc or Angle Center Close Direction Halfwidth Line Radius Second pt Undo Width R echo bán kính cung Specify radius of arc 40 Specify end point of arc or I Angle 0 diem cuối cùa cung P6 Specify end point of arc or I Angle Center CLose Direction Halfw idth Line Radius Second pl Undo Width L vẽ đường tháng Specify next point or Arc Close Hall width Length Undo Width c đóng kin Command BÀI 8 VẼ DA GIẤC l Ềr Lệnh POLYGON a. Công dung Dùng để vê các đối tượng là da giác. b. Nhập lênh Pull-down menu Draw Polygon Standard Toolbars Nút Polygon Gõ lệnh Polygon hoặc POL c. Cú pháp lệnh Command Polygon Enter numberof side 4 cho số cạnh da giáo Specify center of polygon or EdgeỊ cho tâm đa giáo Enter an option Inscribed in circle Circumscribed about circle I 1 l Đáp dìmg nhấc 1 này. ta co 3 cách vè da giác như sau Dmenswi Msify Mcd n k Bay Conduction Uno Mi ftne eoMos 3PPoMhe HHr. I. Vẽ đa giác nội tiếp dường trim I Trên dòng nhắc 1 bạn đáp Inscribed Enter an option Inscribed in circle Circumscribed about circle I 1 Specify radius of circle echo bán kinh dưìíng tròn nội tiếp ít . Nội tiếp I II. Vè đa giác ngoại tiếp dường tròn C Trên dòng nhắc l bạn đáp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    82    1    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.