Các vấn đề cơ bản của ngôn ngữ AUTOLISP

AutoLISP là ngôn ngữ lập trình có thể xử dụng các tính năng , các lệnh trong autocad . AutoLISP dựa trên cơ sở ngơn ngữ lập trình Lisp - ngôn ngữ lập trình trí tuệ nhân tạo, là một phầm mềm giúp phát triển chương trình LISP. Nó giúp ta thực hiện hấu hết các thao tác cần thiết như soạn thảo, gỡ rối chương trình, giao tiếp với AutoCAD mà không cần thoát ra khỏi AutoCAD. | CHƯƠNG 26 CÁC VÂN ĐÊ cơ BẢN CỦA NGÔN NGỮ AUTOLISP AutoLlSP là ngôn ngữ lập rình có thê sử dụng các lính năng các lệnh trong AutoCAD. AutoLlSP dựa trcn cơ sờ ngôn ngữ lập trình LISP ngôn ngữ lập trình tri tuệ nhân tạo. Visual LISP VLISP là một phẩn mềm giúp phát triển chương trinh AutoLISP. Nó giúp ta thực hiện hắu hết các thao lác cắn thiết như soạn thào gở rối chương trình giao tiếp với AutoCAD mà không cấn thóat ra khỏi AutoC XD. bao gồm các cửa sổ vời các Menu riêng dê hoại động nhưng VLISP chì hoạt động được khi AutoCAD khỏi động. Cùng chú ý lằng một khi điều khiển thu nhỏ ối thiểu AutoCAD thì ta phải kích hoạt cho cửa sổ AutoCAD hoạt động trở lại. BAI I KHƠI ĐỘNG VLSI AL LISP Dang ở trong môi trưitng AutoCAD. đê khởi động môi trường phát Irièn giao tiêp ta có 2 cách sau Pull-down menu Tools AutoLISP Visual LISP Editor Gõ lệnh Vlisp Sau khi gọi lệnh sẽ xuất hiện mán hình Visual LISP for AutoCAD - Toolbars VL1SP có các thanh công cụ Toolbars như sau Standard. Debug View Search. Tools. Để dóng mờ các Toolbars ta gọi View Toolbars - Console Window Dê nhập các lệnh của AutoLlSP. - Status bar Hiển thị các thông tin tóm tắt. - tat i . D iỏ vã chọn thanh công cụ cản mờ. 123 Craw Dtnenscn Mocry win Workspaces Patettw Qj Corrmarxl line CTRL 9 dear Sewn CTRL O Spdhg QuckSeiert. grew Order lngr Y 6 Update FieWs ữ Sock Etta Xref ard Block In place X Data Extraction. Data links 1 0 1 Aeptcaticn. Bun Script. _ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    100    2    19-06-2024
277    263    1    19-06-2024
28    93    2    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.