Luận văn về: Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại xây dựng Sóc Sơn

Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Nó là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất mà trong. | Trong công ty cơ quan có quyền quyết định cao nhất là đại hội đồng cổ đông(ĐHĐCĐ).ĐHĐCĐ của công ty gồm 63 cổ đông có quyền biểu quyết,họp ít nhất mỗi năm một lần để thông qua báo cáo tài chính năm và thông qua phương hướng phát triển của công cũng có quyền quyết định chào bán cổ phiếu và mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ cũng có thể tổ chức lại hoặc giải thể công vậy ĐHĐCĐ là chủ sở hữu của công ty có quyền chiếm hữu,định đoạt số phận của công là hội đồng quản trị(HĐQT)quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của công có ba thành viên trong đó có một chủ tịch và phó chủ có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển của công ty,quyết định các phương án kinh tư,giải pháp phát triển thị trường,các hợp đồng quan trọng có giá trị lớn,phải được HĐQT thông qua mới được thực chung HĐQT đua ra các đường lối,các nghị quyết về phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty,ổ chức bộ máy quản lý đồng thời đưa ra các quy chế quản lý nội HĐQT thì chủ tich HĐQT có nhiệm vụ lập chương trình kế hoạch hoạt động,theo dõi tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.