Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trúc du lịch

Thủ tục hành chính của văn hóa thể thao và du lịch, Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trúc du lịch | TÊN DOANH NGHIỆP Tên cơ sở lưu trú du lịch CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP). Thực hiện Thông tư số ./TT-BVHTTDL ngày .// của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch. 1. Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch - Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch: - Địa chỉ: - Điện thoại: Fax: Email: Website: - Thời điểm bắt đầu kinh doanh: - Loại, hạng đã được xếp (nếu có): . theo Quyết định số: ngày / / . - Có cam kết, giấy chứng nhận về: STT Điều kiện Cam kết thực hiện Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền 1 An ninh trật tự 2 Phòng chống cháy nổ 3 Phòng chống tệ nạn xã hội 4 Bảo vệ môi trường 5 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2. Cơ sở vật chất kỹ thuật - Tổng vốn đầu tư ban đầu: - Tổng vốn đầu tư nâng cấp: - Tổng diện tích mặt bằng (m2): - Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2): - Tổng số buồng: Công suất buồng bình quân (%): STT Loại buồng Số lượng buồng Giá buồng VND USD 1 2 . - Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch: 3. Người quản lý và nhân viên phục vụ: - Tổng số: Trong đó: Trực tiếp: Lễ tân: Bếp: Gián tiếp: Buồng: Khác: Ban giám đốc: Bàn, bar: - Trình độ: Trên đại học: Đại học: Cao đẳng: Trung cấp: Sơ cấp: THPT: - Được đào tạo nghiệp vụ (%): - Ngoại ngữ (%): 4. Tình hình khách - Tổng số khách lưu trú: Quốc tế: Nội địa: - Tổng số ngày khách: Quốc tế: Nội địa: 5. Kết quả kinh doanh - Tổng doanh thu: Lưu trú: Nhà hàng: Khác: - Lợi nhuận: Trước thuế: Sau thuế: - Nộp ngân sách: - Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh: 6. Công tác khác - Đào tạo, bồi dưỡng - Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bảo vệ môi trường - An ninh trật tự - Phòng chống cháy nổ - Hoạt động khác. 7. Đề xuất, kiến nghị - Hạng đề nghị: Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    92    2    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.