ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Luật Doanh nghiệp định nghĩa:. “Doanh nghiệp tư nhân là một doanh nghiệp do một cá nhân. làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cuả. mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.Theo định nghĩa, doanh nghiệp tư nhân có đặc điểm cơ bản :. Doanh nghiệp tư nhân là một đơn vị kinh doanh. | GVHD: NGUYỄN THÁI BÌNH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SVTH: Nhóm 03 LỚP: CDKT13CTH DANH SÁCH NHÓM 03 PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 1 PHẦN 2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA DNTN 2 PHẦN 3. QUÁ TRÌNH GIẢI THỂ DN VÀ PHÁ SẢN 3 PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN . Khái niệm . Trách nhiệm chủ sở hữu . Chủ sở hữu doanh nghiệp. . Địa vị pháp lý . Khái niệm Điều 141 khoản 1 Luật Doanh nghiệp định nghĩa: “Doanh nghiệp tư nhân là một doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cuả mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”. Theo định nghĩa, doanh nghiệp tư nhân có đặc điểm cơ bản sau đây: Doanh nghiệp tư nhân là một đơn vị kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, và mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không phát hành bất kì loại chứng khoán nào. PHẦN 1. TỔNG QUAN .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN