ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Luật Doanh nghiệp định nghĩa:. “Doanh nghiệp tư nhân là một doanh nghiệp do một cá nhân. làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cuả. mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.Theo định nghĩa, doanh nghiệp tư nhân có đặc điểm cơ bản :. Doanh nghiệp tư nhân là một đơn vị kinh doanh. | GVHD: NGUYỄN THÁI BÌNH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SVTH: Nhóm 03 LỚP: CDKT13CTH DANH SÁCH NHÓM 03 PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 1 PHẦN 2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA DNTN 2 PHẦN 3. QUÁ TRÌNH GIẢI THỂ DN VÀ PHÁ SẢN 3 PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN . Khái niệm . Trách nhiệm chủ sở hữu . Chủ sở hữu doanh nghiệp. . Địa vị pháp lý . Khái niệm Điều 141 khoản 1 Luật Doanh nghiệp định nghĩa: “Doanh nghiệp tư nhân là một doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cuả mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”. Theo định nghĩa, doanh nghiệp tư nhân có đặc điểm cơ bản sau đây: Doanh nghiệp tư nhân là một đơn vị kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, và mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không phát hành bất kì loại chứng khoán nào. PHẦN 1. TỔNG QUAN . | GVHD: NGUYỄN THÁI BÌNH ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SVTH: Nhóm 03 LỚP: CDKT13CTH DANH SÁCH NHÓM 03 PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 1 PHẦN 2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA DNTN 2 PHẦN 3. QUÁ TRÌNH GIẢI THỂ DN VÀ PHÁ SẢN 3 PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN . Khái niệm . Trách nhiệm chủ sở hữu . Chủ sở hữu doanh nghiệp. . Địa vị pháp lý . Khái niệm Điều 141 khoản 1 Luật Doanh nghiệp định nghĩa: “Doanh nghiệp tư nhân là một doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cuả mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”. Theo định nghĩa, doanh nghiệp tư nhân có đặc điểm cơ bản sau đây: Doanh nghiệp tư nhân là một đơn vị kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, và mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không phát hành bất kì loại chứng khoán nào. PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN . Địa vị pháp lý Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp duy nhất không có tư cách pháp nhân, do ở loại hình doanh nghiệp này không có sự phân biệt giữa tài sản của chủ doanh nghiệp và tài sản doanh nghiệp. Theo điều 141 khoản 2, Luật doanh nghiệp quy định: “ Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào”. PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN . Chủ sở hữu Doanh nghiệp Về hình thức sở hữu, doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ. Đây là điểm khác cơ bản của doanh nghiệp tư nhân so với công ty. Doanh nghiệp tư nhân không có sự hùn vốn, không có sự liên kết của nhiều thành viên mà tất cả sản của doanh nghiệp thuộc về một chủ duy nhất; người chủ duy nhất này là một cá nhân, một người cụ thể. PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN . Trách nhiệm chủ sở hữu Chủ sở hữu là người có quyết định cao nhất đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô thời hạn về các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
151    13    2    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.