Origami Museum Animals

Physicist Robert Lang has taken the ancient art of origami to new dimensions. "Part of the challenge of folding is to capture the feeling I get when I look at real animals," says Robert Lang. Animals Out of Paper is set somewhere near Boston right now. From cows and birds to panda bears and other animals, a group of about 20 local Kindergarteners have spent the summer creating origami that will now be available for free at the Harrison Library.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    54    1    23-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.