Đề tài: Kỹ thuật VoIP và dịch vụ VoIP tại trung tâm viễn thông khu vực I

Trong những năm gần đây, số lượng người sử dụng Internet trên thế giới ngày một tăng. Mạng Internet đã phát triển thành một mạng dữ liệu cho phép nhiều loại hình thông tin truyền đi trên đó. Các nhà chuyên môn nhận định rằng mạng dữ liệu sẽ vượt qua mạng thoại. | Trong hÇu hÕt giao thøc/b¸o hiÖu phôc vô c¸c øng dông thêi gian thùc, yªu cÇu vÒ ng­ìng thêi gian xö lý cho phÐp (Tout - Time Out) cña tõng tÝn hiÖu vµ cña c¶ qu¸ tr×nh b¸o hiÖu lµ b¾t buéc. ë ph­¬ng thøc b¸o hiÖu trùc tiÕp, qu¸ tr×nh b¸o hiÖu diÔn ra nhanh h¬n dÉn ®Õn x¸c xuÊt thêi gian xö lý b¸o hiÖu v­ît qu¸ Tout Ýt, lµm cho tû lÖ lçi cuéc gäi gi¶m, h¬n n÷a viÖc b¸o hiÖu trùc tiÕp gióp cho qu¸ tr×nh ®ång bé m¹ng chÝnh x¸c. Tuy nhiªn, ë ph­¬ng thøc nµy, yªu cÇu c¸c ®Çu cuèi tham gia vµo cuéc gäi ph¶i cã sù tÝnh t­¬ng thÝch vÒ b¸o hiÖu. ë ph­¬ng thøc b¸o hiÖu gi¸n tiÕp th«ng qua Gatekeeper, qu¸ tr×nh b¸o hiÖu diÔn ra chËm h¬n dÉn ®Õn x¸c xuÊt thêi gian xö lý b¸o hiÖu v­ît qu¸ Tout lín h¬n, vµ v× thÕ tû lÖ lçi cuéc gäi còng nhiÒu h¬n. V× ph¶i th«ng qua (c¸c) Gatekeeper nªn cÊu tróc m¹ng sÏ phøc t¹p, vÊn ®Ò tæ chøc vµ ®ång bé m¹ng cÇn ph¶i quan t©m h¬n. ë ph­¬ng thøc nµy, v× b¸o hiÖu th«ng qua Gatekeeper trung gian, v× thÕ vÊn ®Ò t­¬ng thÝch b¸o hiÖu chØ liªn quan ®Õn ®Çu cuèi vµ Gatekeeper, lµm t¨ng kh¶ n¨ng lùa chän ®Çu cuèi cho ng­êi dïng.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.