Tin học đại cương - Phần 2 – Microsoft Word - Bài 1 Tổng quan về Microsof Word

Soạn thảo và hiệu chỉnh văn bản. Tạo bảng biểu (Table). Nhập hình ảnh vào văn bản. Tạo thư trộn (Mail Merge). Tạo công thức toán học. Định dạng trang in.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG