ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ MÔN: TIẾNG ANH

1. Let’s go out . It (not rain ) now. Let’s go out . It isn’t raining now. 2. Julia is very good at languages. She ( speak) four languages very well. Julia is very good at languages. She speaks four languages very well. 3. Hurry up! Everybody (wait ) for you. Hurry up! Everybody is waiting for you. 4. “You (listen) to the radio?” “ No, you can turn it off” Are you listening to the radio ? No, you can turn it off. 5. “ You (listen) to the radio everyday?” “ No, just occasionally.” Do you listen to the radio every day.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.