Bài 6: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng plc

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Lập được chương trình điều khiển đèn giao thông bằng PLC S7 - 200 đúng yêu cầu công nghệ. - Đấu dây, vận hành và kiểm tra được mạch điện theo đúng trình tự, mạch điện phải hoạt động đúng yêu cầu. - Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, an toàn và tạo tác phong công nghiệp. | Bài 6: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng plc (Tiếp theo) . Mô hình điều khiển đèn giao thông ở ngã tư. 1. Mục tieu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Lập được chương trình điều khiển đèn giao thông bằng PLC S7 - 200 đúng yêu cầu công nghệ. - Đấu dây, vận hành và kiểm tra được mạch điện theo đúng trình tự, mạch điện phải hoạt động đúng yêu cầu. - Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, an toàn và tạo tác phong công nghiệp. 2. Nội dung: . Quy trình điều khiển: *. Gi¶n ®å thêi gian . Lập chương trình điều khiển: a. Bảng gán địa chỉ: STT Ký hiệu Địa chỉ Ghi chú 1 CT C«ng t¾c 2 Xanh_1 Đèn xanh hướng 1 3 Vàng_1 Đèn vàng hướng 1 4 §o_ 1 §Ìn ®á h­íng 1 5 Xanh_2 Đèn xanh hướng 2 6 Vàng_2 Đèn vàng hướng 2 7 §á_2 §Ìn ®á h­íng 2 b. Chương trình điều khiển: c. Download chương trình, chạy thử: Download chương trình từ máy tính xuống PLC và vận hành chương trình điều khiển trên máy tính. . Đấu dây và vận hành mạch điện: a. Sơ đồ đấu dây của mạch điện: b. Trình tự đấu dây và vận hành mạch điện: STT Nội dung công việc Dụng cụ - Vật tư Yêu cầu kỹ thuật B1 Kiểm tra các thiết bị, dây dẫn. Đồng hồ AV0. Kiểm tra đúng, chính xác các thiết bị. B2 Gá lắp thiết bị. Bảng mô hình, các panen:CTT, đèn báo. Gá lắp chắc chắn, bố trí các panen hợp lý. B3 Đấu dây cho mạch điện: - Bảng mô hình thực tập. - Dây điện cắm giắc. - Đấu dây đúng sơ đồ đấu dây. - Đi dây gọn đẹp, tiếp xúc tốt. B4 Kiểm tra, vận hành mạch điện: a. Kiểm tra mạch điện trước khi vận hành. b. Vận hành mạch điện. - Máy tính, PLC S7-200 CPU 224. - Đồng hồ AVO, dãy điện cắm giắc. Mạch hoạt động tốt, đúng nguyên lý. . Một số sai phạm thường gặp và biện pháp khắc phục: STT Hiện tượng sai phạm Nguyen nhan Biện phap khắc phục 1 Mạch không hoạt động đúng yêu cầu công nghệ. - Lập trình sai - Do quá trình kết nối dãy bị nhầm địa chỉ. - Kiểm tra lại lập trình mạch. - Kiểm tra lại địa chỉ khi kết nối dãy. 2 Chương trình không cho download. - Lập trình sai - PLC bị mất nguồn cung cấp. - Kiểm tra lại phần lập trình. - Kiểm tra lại nguồn cấp cho PLC. 3 §Ìn t¶i kh«ng ho¹t ®éng nh­ng ®Ìn tÝn hiÖu trªn PLC b¸o ho¹t ®éng. D©y nèi bÞ ®øt, c¸c ®iÓm tiÕp xóc kh«ng tiÕp xóc tèt, ®Ìn bÞ háng. KiÓm tra l¹i d©y nèi, c¸c ®iÓm tiÕp xóc vµ ®Ìn, 3. Luyện tập: - Luyện tập theo nội dung trong phiếu hướng dẫn luyện tập và giáo viên.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    259    1    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.