Bài 6: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng plc

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Lập được chương trình điều khiển đèn giao thông bằng PLC S7 - 200 đúng yêu cầu công nghệ. - Đấu dây, vận hành và kiểm tra được mạch điện theo đúng trình tự, mạch điện phải hoạt động đúng yêu cầu. - Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, an toàn và tạo tác phong công nghiệp. | Bài 6: Lắp đặt mụ hỡnh điều khiển bằng plc (Tiếp theo) . Mụ hỡnh điều khiển đốn giao thụng ở ngó tư. 1. Mục tieu của bài: Sau khi học xong bài này người học cú khả năng: - Lập được chương trỡnh điều khiển đốn giao thụng bằng PLC S7 - 200 đỳng yờu cầu cụng nghệ. - Đấu dõy, vận hành và kiểm tra được mạch điện theo đỳng trỡnh tự, mạch điện phải hoạt động đỳng yờu cầu. - Rốn luyện được tớnh cẩn thận, chớnh xỏc, an toàn và tạo tỏc phong cụng nghiệp. 2. Nội dung: . Quy trỡnh điều khiển: *. Giản đồ thời gian . Lập chương trỡnh điều khiển: a. Bảng gỏn địa chỉ: STT Ký hiệu Địa chỉ Ghi chỳ 1 CT Công tắc 2 Xanh_1 Đốn xanh hướng 1 3 Vàng_1 Đốn vàng hướng 1 4 Đo_ 1 Đèn đỏ hướng 1 5 Xanh_2 Đốn xanh hướng 2 6 Vàng_2 Đốn vàng hướng 2 7 Đỏ_2 Đèn đỏ hướng 2 b. Chương trỡnh điều khiển: c. Download chương trỡnh, chạy thử: Download chương trỡnh từ mỏy tớnh xuống PLC và vận hành chương trỡnh điều khiển trờn mỏy tớnh. . Đấu dõy và vận hành mạch điện: a. Sơ đồ đấu dõy của mạch điện: b. Trỡnh tự đấu dõy và vận hành mạch điện: STT Nội dung cụng việc Dụng cụ - Vật tư Yờu cầu kỹ thuật B1 Kiểm tra cỏc thiết bị, dõy dẫn. Đồng hồ AV0. Kiểm tra đỳng, chớnh xỏc cỏc thiết bị. B2 Gỏ lắp thiết bị. Bảng mụ hỡnh, cỏc panen:CTT, đốn bỏo. Gỏ lắp chắc chắn, bố trớ cỏc panen hợp lý. B3 Đấu dõy cho mạch điện: - Bảng mụ hỡnh thực tập. - Dõy điện cắm giắc. - Đấu dõy đỳng sơ đồ đấu dõy. - Đi dõy gọn đẹp, tiếp xỳc tốt. B4 Kiểm tra, vận hành mạch điện: a. Kiểm tra mạch điện trước khi vận hành. b. Vận hành mạch điện. - Mỏy tớnh, PLC S7-200 CPU 224. - Đồng hồ AVO, dóy điện cắm giắc. Mạch hoạt động tốt, đỳng nguyờn lý. . Một số sai phạm thường gặp và biện phỏp khắc phục: STT Hiện tượng sai phạm Nguyen nhan Biện phap khắc phục 1 Mạch khụng hoạt động đỳng yờu cầu cụng nghệ. - Lập trỡnh sai - Do quỏ trỡnh kết nối dóy bị nhầm địa chỉ. - Kiểm tra lại lập trỡnh mạch. - Kiểm tra lại địa chỉ khi kết nối dóy. 2 Chương trỡnh khụng cho download. - Lập trỡnh sai - PLC bị mất nguồn cung cấp. - Kiểm tra lại phần lập trỡnh. - Kiểm tra lại nguồn cấp cho PLC. 3 Đèn tải không hoạt động nhưng đèn tín hiệu trên PLC báo hoạt động. Dây nối bị đứt, các điểm tiếp xúc không tiếp xúc tốt, đèn bị hỏng. Kiểm tra lại dây nối, các điểm tiếp xúc và đèn, 3. Luyện tập: - Luyện tập theo nội dung trong phiếu hướng dẫn luyện tập và giỏo viờn.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT