Bài thuyết trình Tài chính doanh nghiệp - Vốn lưu động của doanh nghiệp

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của DN. Cho biết 1 đồng VLĐ sử dụng trong kỳ sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế hoặc sau thuế. Chỉ tiêu này càng cao thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng VLĐ càng lớn & ngược lại. | 3 2 1 PICTURE START Chào mừng Thầy, cô giáo cùng các bạn đến với buổi thuyết trình của nhóm 01 – Kế toán 4D Lớp Tài chính doanh nghiệp ĐH 03 Máy móc, nhà xưởng Giấy chứng nhận quyền sự dụng đất Tiền mặt Tiền mặt được xếp vào loại tài sản-nguồn vốn gì? CopyRight by Linh Hòa - KT 4D - QUI Animated color pictures shrink onto slide (Intermediate) Tip: This slide design includes three large, circle-shaped pictures. Each picture has a 12” diameter and is larger than the slide. You will want to use drawing guides to reproduce the effects on this slide. To display and set the drawing guides, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the View tab, in the Show group, select Ruler. Right-click the slide background and select Grid and Guides. In the Grid and Guides dialog box, under Guide settings, select Display drawing guides on screen. (Note: One horizontal and one vertical guide will display on the slide at , the default position. As . | 3 2 1 PICTURE START Chào mừng Thầy, cô giáo cùng các bạn đến với buổi thuyết trình của nhóm 01 – Kế toán 4D Lớp Tài chính doanh nghiệp ĐH 03 Máy móc, nhà xưởng Giấy chứng nhận quyền sự dụng đất Tiền mặt Tiền mặt được xếp vào loại tài sản-nguồn vốn gì? CopyRight by Linh Hòa - KT 4D - QUI Animated color pictures shrink onto slide (Intermediate) Tip: This slide design includes three large, circle-shaped pictures. Each picture has a 12” diameter and is larger than the slide. You will want to use drawing guides to reproduce the effects on this slide. To display and set the drawing guides, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the View tab, in the Show group, select Ruler. Right-click the slide background and select Grid and Guides. In the Grid and Guides dialog box, under Guide settings, select Display drawing guides on screen. (Note: One horizontal and one vertical guide will display on the slide at , the default position. As you drag the guides, the cursor will display the new position.) On the slide, do the following: Press and hold CTRL, select the vertical guide, and then drag it left to the position. Press and hold CTRL, select the vertical guide, and then drag it right to the position. Press and hold CTRL, select the horizontal guide, and then drag it up to the position. To reproduce the first animated picture effect on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Images group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the Size group, click the down arrow under Crop, and then click Crop to Shape. Under Basic Shapes, click Oval (first row, first option from the left). Select the oval picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Picture dialog box, on the Size tab, resize .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    79    2    30-09-2023
296    33    3    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.