Sử dụng phương pháp “tự chọn lượng chất” trong Vật Lí. Tại sao không?

Hẳn các bạn đều biết đến ph-ơng pháp tự chọn l-ợng chất trong môn hóa học. Đây là ph-ơng pháp khá hay đ-ợc áp dụng cho các bài toán mà số liệu bài ra chỉ cho ở dạng t-ơng đối (ví dụ như tỉ khối, phần trăm.) Và ở trong vật lý, bạn có thấy rằng nó cũng có nhiều dạng bài mà số liệu chỉ cho ở dạng chung chung mà thôi không?

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG