BÀI TẬP VẬT LÝ NGUYÊN TỬ HẠT NHÂN

Câu 1. Dùng quá trình phân rã β+ của 14 N . Năng lượng tối thiểu của hạt β+ là: 1,19(MeV), Khi đó giá 7 1/3 trị r0 trong biểu thức: R r0 A là: A. 1,48(fm) B. 1,49(fm) C. 1,5(fm) D. 1,47(fm) Câu 2. Một nguyên tố không bền được tạo ra trong lò phản ứng với tốc độ không đổi là U. Nếu T là chu kì phân rã β- của nguyên tố đó. Thì thời gian cần thiết biểu diễn qua T để tạo ra 50% lượng nguyên tố lúc cân bằng là: A. t =.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG