BÀI TẬP VẬT LÝ NGUYÊN TỬ HẠT NHÂN

Câu 1. Dùng quá trình phân rã β+ của 14 N . Năng lượng tối thiểu của hạt β+ là: 1,19(MeV), Khi đó giá 7 1/3 trị r0 trong biểu thức: R r0 A là: A. 1,48(fm) B. 1,49(fm) C. 1,5(fm) D. 1,47(fm) Câu 2. Một nguyên tố không bền được tạo ra trong lò phản ứng với tốc độ không đổi là U. Nếu T là chu kì phân rã β- của nguyên tố đó. Thì thời gian cần thiết biểu diễn qua T để tạo ra 50% lượng nguyên tố lúc cân bằng là: A. t =.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    104    6    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.