Báo cáo thực tập tìm hiểu thực tế tại nhà máy bia Á Châu

“Bia là đồ uống lên men có độ cồn thấp,được làm từ nguyên liệu chính là đại mạch,houblon,nấm men và nước”. Định nghĩa đó đã khái quát bản chất của bia với các tính chất đặc trưng: Có ga, thơm, mát, bổ, có độ cồn thấp, nhiều bọt mịn, có mùi vị đặc trưng của nguyên liệu và các sản phẩm phụ tạo thành trong quá trình lên men. Đặc biệt CO2 bão hoà trong bia có tác dụng giải khát tức thì, hơn nữa với hàm lượng cồn trong bia thấp sẽ làm kích thích khả năng tiêu hoá. | Qu¸ tr×nh chiÕt chai ®­îc thùc hiÖn nhê mét hÖ thèng d©y chuyÒn liªn hoµn do §øc s¶n suÊt , d©y chuyÒn chiÕt chai cã c«ng suÊt lµ 10 ngh×n chai/h. Trong d©y chuyÒn ®Çu tiªn lµ hÖ thèng röa chai vµ röa kÐt,m¸y röa chai dïng n­íc nãng,axit,xót,vµ nø¬c th­êng. Sau khi röa th× chai hoµn toµn ®¸p øng ®Çy ®ñ tiªu chuÈn vÖ sinh,tiÕp th× chai ®­îc vËn chuyÒn tíi b¨ng chuyÒn qua mét hÖ thèng soi chai. Do c«ng nh©n kiÓm tra xem cã chai nµo bi nøt hoÆc kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh khi mµ m¸y kh«ng röa ®­îc,chai tõ b¨ng chuyÒn vËn chuyÒn tíi m¸y chiÕt vµ dËp nót,m¸y chiÕt chiÕt theo nguyªn t¾c chiÕt ®¼ng ¸p. Chai bia sau khi chiÕt vµ ®­îc dËp nót th× ®­îc vËn chuyÓn tíi m¸y thanh trïng. T¹i ®©y bia ®ùoc thanh trïng víi nhiÖt ®é,thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o khi bia ra thÞ tr­êng kh«ng cã vi sinh vËt nµo ph¸t triÓn ®­îc trong bia. M¸y thanh trïng ®ùîc thiÕt kÕ: H×nh hép ch÷ nhËt cã kÝch th­íc lµ lµm 8 khoang víi mçi khoang cã nhiÖt ®é kh¸c nhau tuú vµo lo¹i bia lµ bia h¬i,bia chai hay bia Sµi Gßn mµ chÕ ®é nhiÖt kh¸c nhau.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
169    85    2    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.