Bài 1: PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC

Điểm M được gọi là đối xứng với điểm M’ qua. đường thẳng a khi nào? - Nếu M nằm trên a thì M’ nằm ở đâu? Định nghĩa 1: Phép đối xứng trục qua đường thẳng a. là phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ đối xứng với M qua đường thẳng | Bài 1: PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC I. Kiểm tra bài cũ Định nghĩa Phép dời hình? mới 1. Định nghĩa phép đối xứng trục - Điểm M được gọi là đối xứng với điểm M’ qua đường thẳng a khi nào? - Nếu M nằm trên a thì M’ nằm ở đâu? Định nghĩa 1: Phép đối xứng trục qua đường thẳng a là phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ đối xứng với M qua đường thẳng hiệu: Đa M’ = Đa(M) a là trung trực của đoạn MM’ Hãy nêu cách dựng điểm M’ là ảnh của điểm M qua phép đối xứng trục a! M M’ a M Cho đường thẳng a. Với mỗi điểm M, gọi M0 là hình chiếu vuông góc của M lên đường thẳng a. khi đó: M’ = Đa(M) Qua phép đối xứng trục a những điểm nào biến thành chính nó? Nếu phép đỗi xứng trục a biến điểm M thành điểm M’ thì nó biến điểm M’ thành điểm nào? Nếu phép đối xứng trục a biến hình (H) thành hình (H’) thì nó biến (H’) thành hình nào? Trong vòng 5 phút hãy nêu ra một cách chứng minh định lý 1. Thí dụ 2: Qua phép đối xứng trục a, đường thẳng d biến thành d’.Hãy trả lời các câu hỏi sau: Khi nào thì d song song với d’? Khi nào thì d trùng với d’? Khi nào thì d cắt d’? giao điểm của d và d’ có tính chất gi? Khi nào d vuông góc với d’? + Nhóm 1, 3: trả lời phần a. + Nhóm 2, 4: trả lời phần b. + Nhóm 5, 7: trả lời phần c. + Nhóm 6, 8: trả lời phần d. 3. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục Trong mặt phẳng tọa độ với hệ tọa độ Oxy. - Phép đối xứng qua trục Ox biến điểm M(x,y) thành điểm M’(x’,y’) với: Phép đối xứng qua trục Oy biến điểm M(x,y) thành điểm M’(x’,y’) với: Đối xứng qua trục Oy Đối xứng qua trục Ox Thí dụ 3: mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình: Viết phương trình tìm ảnh của (d) qua phép đối xứng trục là: Ox Oy (d): x+5y+2=0 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C1) có phương trình: Viết phương trình tìm ảnh của đường tròntrên qua phép đối xứng có trục: Oy Ox (C) : 4. Trục đối xứng của một hình Định nghĩa 2: Đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình H nếu như qua phép đối xứng trục d hình H biến thành chính nó, tức Đd(H) = H .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN