Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quyển

Đánh giá nền kinh tế của một đất nư¬ớc có vững vàng và ổn định hay không, người ta thường dựa trên tiêu chí nguồn tài nguyên và khả năng quản lý nguồn tài nguyên đó. Trong đó khả năng quản lý nguồn tài nguyên là vấn đề quan trọng nhất. Vì nếu quản lý không tốt thì một ngày nào đó nguồn tài nguyên đó cũng cạn kiệt. Như¬ng để quản lý tốt thì phải luôn sử dụng hợp lý và có kế hoạch bảo tồn nguồn tài nguyên quý của đất nước. Đất nư¬ớc ta đang trên đà. | §éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n t¹i Doanh nghiÖp t­ nh©n Hång QuyÓn hiÖn nay cã 04 ng­êi. Do vËy, mçi kÕ to¸n cã tr×nh ®é kh¸c nhau nªn hiÖu qu¶ c«ng viÖc kÕ to¸n lµ kh¸c nhau. C¸c kÕ to¸n viªn lµm viÖc chñ yÕu lµ thñ c«ng Ýt khi sö dông ®Õn m¸y vi tÝnh. Khi khoa häc vi tÝnh ngµy cµng ph¸t triÓn cïng víi ®ã lµ c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n cho c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp còng rÊt nhiÒu. §Ó tiÕp cËn c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ gi¶m bít søc lùc cho c¸n bé kÕ to¸n. C«ng ty nªn nhanh chãng tiÕp cËn, øng dông m¸y vi tÝnh vµo viÖc h¹ch to¸n ®Ó viÖc thu nhËn, xö lÝ th«ng tin kÕ to¸n cho qu¶n lÝ mét c¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c. C«ng ty nªn t×m hiÓu, häc hái kinh nghiÖm tõ c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®Ó lùa chän mét phÇn mÒm kÕ to¸n phï hîp víi quy m« cña c«ng ty. Khi ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n lµm gi¶m thêi gian, t¨ng ®é chÝnh x¸c cña th«ng tin ®­îc cung cÊp. T¨ng c­êng ®Çu t­ vèn cho viÖc mua s¾m m¸y mãc, l¾p ®Æt ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y. §èi víi nh©n viªn kÕ to¸n th× cÇn ph¶i cè g¾ng t×m tßi, häc hái thªm trong lÜnh vùc tin häc ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh mét c¸ch dÔ dµng vµ thuËn lîi.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    37    2    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.