CHƯƠNG TRÌNH POWERPOINT

Home New Slide(Thêm mới), Xóa, Chọn mẫu mơí. Một số định dạng Insert Chèn các đối tượng Design Chọn các mẫu đã có sẵn Chọn Màu nền(Color) Chọn kiểu mànền(Background Stylé). No Sound: Chọn âm thanh trình diễn. On Mouse Click: Nhấp chuột để trình diễn | CHÖÔNG TRÌNH POWERPOINT 1 Home New Slide(Theâm môùi), Xoùa, Choïn maãu môí. Moät soá ñònh daïng Insert -Cheøn caùc ñoái töôïng Design -Choïn caùc maãu ñaõ coù saün -Choïn Maøu neàn(Color) -Choïn kieåu maøneàn(Background Styleù) Menu 2 Animations(Trình dieãn ñoái töôïng) Custom Animation: Tuøy choïn trình dieãn Add Effect: Choïn caùc kieåu trình dieãn ñoái töôïng Remove: Gôõ boû trình dieãn Stat:Choïn click chuoït trình dieãn Direction:Choïn höôùng Speed: Toác ñoä Content Placeholde(Hoäp thoaïi Timing) 3 4 No Sound: Choïn aâm thanh trình dieãn On Mouse Click: Nhaáp chuoät ñeå trình dieãn Automatically: Heïn giôø trình dieãn Apply to All: Aùp cho taát caû caùc Slide Apply to select Slide: Chæ aùp cho Slide choïn 5 Slide Show: Trình Chieáu cho caùc Slide From Beginning: Baét ñaàu chieáu From Current Slide: Chieáu Slide hieän haønh Custom Slide Show: Choïn phieân trình chieáu-Choïn nhoùm Slide trình chieáu Setup Slide Show: Hoäp thoaò Thieát laäp setup ñeå choïn kieåu trình chieáu Slide. | CHÖÔNG TRÌNH POWERPOINT 1 Home New Slide(Theâm môùi), Xoùa, Choïn maãu môí. Moät soá ñònh daïng Insert -Cheøn caùc ñoái töôïng Design -Choïn caùc maãu ñaõ coù saün -Choïn Maøu neàn(Color) -Choïn kieåu maøneàn(Background Styleù) Menu 2 Animations(Trình dieãn ñoái töôïng) Custom Animation: Tuøy choïn trình dieãn Add Effect: Choïn caùc kieåu trình dieãn ñoái töôïng Remove: Gôõ boû trình dieãn Stat:Choïn click chuoït trình dieãn Direction:Choïn höôùng Speed: Toác ñoä Content Placeholde(Hoäp thoaïi Timing) 3 4 No Sound: Choïn aâm thanh trình dieãn On Mouse Click: Nhaáp chuoät ñeå trình dieãn Automatically: Heïn giôø trình dieãn Apply to All: Aùp cho taát caû caùc Slide Apply to select Slide: Chæ aùp cho Slide choïn 5 Slide Show: Trình Chieáu cho caùc Slide From Beginning: Baét ñaàu chieáu From Current Slide: Chieáu Slide hieän haønh Custom Slide Show: Choïn phieân trình chieáu-Choïn nhoùm Slide trình chieáu Setup Slide Show: Hoäp thoaò Thieát laäp setup ñeå choïn kieåu trình chieáu Slide. 6 7 Presented by q speaker(Full screen) -Trình chieáu toaøn maøn hình Browse by an individual: -Trình chieáu moãi trang baèng chuoät hoaëc phím Browed at a kiosk(Full screen) -Trình chieáu töï ñoäng laëp laïi khoâng caàn ngöôøi ñieàu khieån All: Trình chieáu taát caû caùc Slide From to: Trình chieáu chæ ñònh Slide Custom Show: Cho pheùp choïn khi ñaõ taïo Custom Loop continuosly until “ESC” vieäc trình dieãn laëp laò lieân tuïc cho ñeán khi nhaán ESC 8 Show Without narration -Taïm thôøi taét baét cöù gioïng thuyeát minh naøo ñi keøm khi trình dieãn Show Without animation: -Taïm thôøi khoâng cho trình chieáu caùc slide coù hieäu öùng hoaït hình ñi keøm. Pen Color -Choïn maøu cho buùt söû duïng ñaùnh daáu khi trình chieáu(Chæ duøng cho cheá ñoä Prensented by a speaker. Manually: Töï trình chieáu khi nhaán phím/Chuoät Using Timing if Present: Caùc Slide seõ ñöôïc ñieàu khieån theo thôøi gian. 9 10 SÖÛ DUÏNG AÂM THANH PHIM AÛNH MINH HOÏA Cheøn tröïc tieáp ñoaïn phim/aâm thanh(nhaïc) .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.