CHƯƠNG TRÌNH POWERPOINT

Home New Slide(Thêm mới), Xóa, Chọn mẫu mơí. Một số định dạng Insert Chèn các đối tượng Design Chọn các mẫu đã có sẵn Chọn Màu nền(Color) Chọn kiểu mànền(Background Stylé). No Sound: Chọn âm thanh trình diễn. On Mouse Click: Nhấp chuột để trình diễn | CHƯƠNG TRÌNH POWERPOINT 1 Home New Slide(Thêm mới), Xóa, Chọn mẫu mơí. Một số định dạng Insert -Chèn các đối tượng Design -Chọn các mẫu đã có sẵn -Chọn Màu nền(Color) -Chọn kiểu mànền(Background Stylé) Menu 2 Animations(Trình diễn đối tượng) Custom Animation: Tùy chọn trình diễn Add Effect: Chọn các kiểu trình diễn đối tượng Remove: Gỡ bỏ trình diễn Stat:Chọn click chuọt trình diễn Direction:Chọn hướng Speed: Tốc độ Content Placeholde(Hộp thoại Timing) 3 4 No Sound: Chọn âm thanh trình diễn On Mouse Click: Nhấp chuột để trình diễn Automatically: Hẹn giờ trình diễn Apply to All: Aùp cho tất cả các Slide Apply to select Slide: Chỉ áp cho Slide chọn 5 Slide Show: Trình Chiếu cho các Slide From Beginning: Bắt đầu chiếu From Current Slide: Chiếu Slide hiện hành Custom Slide Show: Chọn phiên trình chiếu-Chọn nhóm Slide trình chiếu Setup Slide Show: Hộp thoaị Thiết lập setup để chọn kiểu trình chiếu Slide.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU