Học từ vựng bằng hình ảnh - What kind of heart do you have ?

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn các bạn học từ vựng tiếng anh bằng hình ảnh về chủ đề những trái tim. Bằng hình ảnh màu sắc hấp dẫn và phong phú hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn khi học từ vựng tiếng anh tốt hơn. | Blurry Broken Bumpy Cracked Fiery Flowery Fluffy Glowing Holey Scratched Shiny Spotty Striped Stormy Wavy | Blurry Broken Bumpy Cracked Fiery Flowery Fluffy Glowing Holey Scratched Shiny Spotty Striped Stormy . | Blurry Broken Bumpy Cracked Fiery Flowery Fluffy Glowing Holey Scratched Shiny Spotty Striped Stormy . | Blurry Broken Bumpy Cracked Fiery Flowery Fluffy Glowing Holey Scratched Shiny Spotty Striped Stormy Wavy | Blurry Broken Bumpy Cracked Fiery Flowery Fluffy Glowing Holey Scratched Shiny Spotty Striped Stormy Wavy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    61    2    03-12-2023
7    43    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.