Các chỉ tiêu vi sinh trong việc đánh giá chất lượng nước

Trong nước thiên nhiên có nhiều loại. vi trùng, siêu vi trùng, rong tảo và các. loài thủy vi sinh khác. Tùy theo tính. chất, các loại vi sinh trong nước có. thể vô hại hoặc có hại. Nhóm có hại. bao gồm các loại vi trùng gây bệnh,. các loài rong rêu, tảo Nhóm này cần. phải loại bỏ khỏi nước trước khi sử. dụng. | NHÓM 10 Lê Văn Duy Thanh Trần Duy Sơn Huỳnh Thanh Trung Lê Khắc An Võ Thanh Hân Trương Tấn Hòa Phạm Trọng Hiếu Bùi Đình Linh các chỉ tiêu vi sinh trong việc đánh giá chất lượng nước HỆ VI SINH VẬT TRONG NƯỚC Trong nước thiên nhiên có nhiều loại vi trùng, siêu vi trùng, rong tảo và các loài thủy vi sinh khác. Tùy theo tính chất, các loại vi sinh trong nước có thể vô hại hoặc có hại. Nhóm có hại bao gồm các loại vi trùng gây bệnh, các loài rong rêu, tảo Nhóm này cần phải loại bỏ khỏi nước trước khi sử dụng. Nước chứa số vi khuẩn nhỏ hơn 100 là nước tốt, 100 – 500 vi khuẩn dùng tạm được, trên 500 vi khuẩn thì hoàn toàn không dùng được Chỉ tiêu mà ta phải quan tâm đến đó là chỉ thị số lượng Coliforms và E. coli trong nước. Coliforms là một chỉ tiêu thông dụng được dùng để đánh giá mức an toàn vệ sinh trong nước. Có ba nhóm vi sinh chỉ thị ô nhiễm phân: 1. Nhóm coliform đặc trưng là Escherichia Coli (); 2. Nhóm Streptococci đặc trưng là Streptococcus faecalis; 3. Nhóm Clostridia khử

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN