NGÂN HÀNG CÂU HỎI PHẦN NHẬN ĐỊNH - PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

- Các quan điểm về nguồn gốc Nhà Nước - Bản chất, đặc trưng theo chủ nghĩa Mac le-nin - Hiểu một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chức năng, hình thức, kiểu Nhà Nước - Nhận thức được cách thức tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG